Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vòng Đời by Mind Map: Vòng Đời

1. ếch

1.1. Trứng

1.2. Nòng Nọc

1.3. Con

1.4. Đứt đuôi

1.5. Trưởng thành

2. Bướm

2.1. trứng

2.2. sâu

2.3. kén

2.4. bướm

3. Người

3.1. sơ sinh

3.2. trẻ em

3.3. thiếu niên

3.4. trưởng thành

3.5. già

4. Gà

4.1. trứng

4.2. nở

4.3. gà con

4.4. trưởng thành