Харилцаа

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Харилцаа by Mind Map: Харилцаа

1. Үүрэг

1.1. Танин мэдэхүйн үүрэг

1.2. Төлөвшүүлэх үүрэг

1.3. Зохицуулах үүрэг

1.4. Солилцооны үүрэг

1.5. Нэгтгэх үүрэг

1.6. Нийгмийн зэмсгийн үүрэг

2. Хэлбэр

2.1. Хүн, байгальтай харилцах харилцаа

2.2. Нийгэмтэй харилцах харилцаа

2.3. Хамт олонтой харилцах харилцаа

2.4. Хүн өөрөө өөртэйгээ харилцах харилцаа

3. Бүтэц

3.1. 1.Нөхцөл байдлыг үнэлж баримжаалах шат

3.2. 2.Шууд харилцааны шат

3.3. 3.Харилцааг удирдан хөтлөх шат

3.4. 4.Төгсгөх /анализ хийх/ шат

4. Төрөл

4.1. Оролцогчдын тоогоор

4.2. Харилцагчдын байрлалаар

4.3. Харилцах нөхцлөөр

4.4. Харилцааны зорилгоор

4.5. Хандлагын хувьд

5. Нөхцлөөр

5.1. Албан харилцаа

5.1.1. Хүмүүсийн нийгэмд гүйцэтгэж байгаа үүрэгтэй холбоотой албан ёсоор зохицуулагдсан хэлхээ холбоо

5.2. Албан бус харилцаа

5.2.1. Хүмүүсийн хооронд тогтсон хувийн шинжтэй хэлхээ холбоо