การอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานไฟฟ้า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานไฟฟ้า by Mind Map: การอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานไฟฟ้า

1. แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน

1.1. การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยการสร้างค่านิยมและจิตใต้สำนึกการใช้พลังงาน

1.2. การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าจะต้องมีการวางแผนและควบคุมการใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

1.3. การใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ

1.3.1. พลังงานแสงอาทิตย์

1.3.2. พลังงานลม

1.3.3. พลังงานน้ำ

1.4. การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง

1.5. การเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิง

1.6. การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

2. ตัวอย่างวิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างง่าย

2.1. ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน

2.2. อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5

2.3. หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ

2.4. ใช้เตาแก๊สหุงต้มอาหาร ประหยัดกว่าใช้เตาไฟฟ้

3. การอนุรักษ์พลังงาน

3.1. การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน

3.1.1. การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง

3.1.2. การป้องกันการสูญเสียพลังงาน

3.1.3. การนำพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

3.1.4. การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง

3.1.5. การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้

3.1.6. การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง

3.1.7. การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง

3.2. การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

3.2.1. การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร

3.2.2. การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.3. การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน

3.2.4. ารใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.5. การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

3.2.6. การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์

3.2.7. การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

4. วิกฤตสถานการณ์พลังงานไฟฟ้า

4.1. อีก 15 ปี แก๊สธรรมชาติในอ่าวไทย ที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าของไทยจะหมด

4.2. ความต้องการใช้ไฟฟ้าของคนไทยกลับเพิ่มขึ้น