นวัตกรรม (Innovation)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรม (Innovation) by Mind Map: นวัตกรรม (Innovation)

1. กระบวนการเกิดนวัตกรรม

1.1. การผลักดันด้วยเทคโนโลยี เกิดขึ้นจากความเข้มแข็งของการลงทุน และการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.2. ความต้องการของผู้บริโภค

1.3. การผสมผสานทั้งด้านเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภค

2. ความหมาย

2.1. สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)

2.2. 3มิติสำคัญของนวัตกรรม

2.2.1. ความใหม่

2.2.2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ

2.2.3. การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในมิติที่สำคัญ

3. ประเภทของนวัตกรรม

3.1. จำแนกตามเป้าหมายของนวัตกรรม

3.1.1. นวัตกรรมผลิตภัณพ์

3.1.1.1. การพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านเทคโนโลยี วิธีการใช้ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น โดยอาจอยู่ในรูปของสินค้า หรือการบริการ เช่น Ipod

3.1.2. นวัตกรรมกระบวนการ

3.1.2.1. การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ กระบวนการใหม่ๆที่ส่งผลให้กระบวนการผลิตและการทำงานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง โดยมีเป้าหมายที่จำนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

3.2. จำแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง

3.2.1. นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน

3.2.1.1. เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน เช่นกล้องถ่ายรูปดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงมาจากกล้องฟิล์ม หรือโทรศัพท์

3.2.2. นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป

3.2.2.1. เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากความเชียวชาญขององค์การหรือธุรกิจ ในเรื่องของเทคโนโลยีภายใต้โครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมเดิม

3.3. จำแนกตามขอบเขตของผลกระทบ

3.3.1. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

3.3.1.1. เป็นนวัตกรรมที่มีพื้นฐานหรือขอบเขตของการพัฒนามาจากเทคโนโลยี เป็นได้ทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมที่มีลักษณะเฉียบพลัน นวัตกรรมที่มีลักษณะค่อยเป้นค่อยไป

4. ความสามารถทางนวัตกรรม

4.1. ความสามารถทางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

4.1.1. เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของธุรกิจในการสร้างและใช้ความคิดใหม่เพื่อทำให้เกิดผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่ธุรกิจ ควรพิจารณาในลักษณะของความใหม่ ความเป็นเอกลักษณ์ ความเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

4.2. ความสามารถทางนวัตกรรมกระบวนการ

4.2.1. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิธี ขั้นตอนการผลิต ระบบการบริหาร ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นให้เป็นนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ ในกระบวนการผลิต และสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ของธุรกิจ