Workshop NIMNIM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Workshop NIMNIM by Mind Map: Workshop NIMNIM

1. การพัฒนา

1.1. มีจุดขายมากขึ้น

1.2. ไกด์/เอเย่นต์เห็นความเปลี่ยนแปลง

1.3. สร้างความประทับใจ ความน่าสนใจ ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ

2. การใช้ชีวิตประจำวัน

2.1. การจัดลำดับความสำคัญของแต่ละอย่าง

2.2. Mindmapนำมาใช้เขียนแผนในชีวิตประจำวันได้

2.2.1. การทำงาน

2.2.2. การประชุม

2.2.3. ชีวิตประจำวัน

3. สิ่งใหม่ๆ

3.1. ลองทำจนกว่าจะเจอและได้สิ่งที่ดีที่สุด

3.2. ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง/ไม่อยู่กับที่

3.3. เน้นความร่วมมือกันของทุกฝ่ายเพื่อ สร้างยอดขาย เพื่อโน้มน้าวใจลูกค้า

4. กระบวนการทำงาน

4.1. ปรับปรุงกระบวนการทำงานปัจจุบัน

4.1.1. Customer Journey

4.1.1.1. Woww

4.1.1.1.1. ต้อนรับ/สวัสดี

4.1.1.1.2. แจกผ้าเย็น

4.2. ทำงานอย่างมีขั้นตอน

4.3. ตัดหรือลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น

4.4. ประสิทธิภาพและผลของงาน

5. Team work

5.1. การรวบรวมความคิดของสมาชิกในกลุ่ม

5.2. การร่วมมือกันวิเคราะห์และสรุปผล

5.3. พนักงานทุกส่วนได้มีส่วนร่วมในการทำให้ร้านมียอดขาย

5.4. การร่วมมือกันทดลองทั้งที่ไม่ทราบผลประเมิน