Змістовий модуль 3. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні (Scientific style an...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Змістовий модуль 3. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні (Scientific style and its means in professional communication) by Mind Map: Змістовий модуль 3. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні  (Scientific style and its means in professional communication)

1. Практичні заняття

1.1. Тема 1. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. Scientific style and its means in professional communication

1.2. Тема 2. Іншомовний науковий текст. Жанри іншомовного наукового тексту. Foreign language scientific text. Genres of foreign language scientific text

1.3. Тема 3. Структурні елементи наукового тексту.Структура абзацу. Structural elements of the scientific text. Paragraph structure.

1.4. Тема 4. Лексико-граматичні особливості іншомовного наукового тексту. Lexicalgrammatical features of foreign scientific text

1.5. Тема 5. Стилістичні особливості іншомовного наукового тексту. Stylistic features of foreign scientific text.

1.6. Тема 6. Особливості перекладу україномовних матеріалів професійного спрямування на англійську мову. Features of translation of Ukrainian language materials of professional orientation into English.

1.7. Тема 7. Особливості перекладу англомовних матеріалів професійного спрямування на українську мову. Features of the translation of Englishlanguage materials of professional orientation into the Ukrainian language.

2. Самостійна робота №3

3. Модульний контроль №3