Phần mềm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Phần mềm by Mind Map: Phần mềm

1. Thiết bị

1.1. Desktop

1.2. Tablet

1.3. Screen monitoring

1.4. Máy IN

2. Website

2.1. Order trên web

2.1.1. Add to cart

2.1.1.1. SP

2.1.1.2. Số lượng

2.1.1.3. Ghi chú

2.1.2. Ít thao tác nhất co thể

2.1.3. Tham khảo https://www.pizzahut.vn/

2.2. Landing Page

2.2.1. Form Submit Thông tin KH

2.2.1.1. Tên *

2.2.1.2. SĐT *

2.2.1.3. SL người *

2.2.1.4. Giờ *

2.2.1.5. Giới tính

2.2.1.6. Y/c Đặc biệt

2.2.1.6.1. Inside

2.2.1.6.2. OutSide

2.2.1.6.3. Party (sinh nhât, hội họp...)

2.2.1.6.4. Private Room

2.3. Chat Online

2.3.1. Dùng FB messeger

2.4. Sản phẩm / bải viết / Chụp hình SP

3. Chức năng PM Tại Quán

3.1. Order

3.1.1. Hiển thị thông tin KH

3.1.2. Hiển thị First order & Add order

3.1.3. Chức năng send and stay tại cửa sổ order

3.1.4. Phân quyền delete món

3.2. Quản lý chế biến

3.2.1. Hiển thị lên Màn Hình bếp

3.3. Thanh Toán

3.3.1. Gửi Y/C thanh toán

3.3.2. In phiếu tạm tính

3.3.3. In hoá đơn

3.3.4. Chức năng Discount

3.4. Báo cáo

3.4.1. Doanh thu theo ngày

3.4.2. Doanh thu theo giờ

3.4.3. Doanh thu theo mặt hàng

3.4.4. Chi phí/ lợi nhuận

3.5. Quản lý kho

3.5.1. Nghiệp vụ nhập/ xuất/ tồn

3.5.2. Công thức, định lượng

3.5.2.1. Truy suất số liệu hỏng, huỷ

3.5.2.1.1. Nguyên liệu

3.5.2.1.2. Thành phẩm

3.5.3. Lượng bán ra

3.6. Quản lý nhân viên

3.7. Quản lý Tài Sản

3.7.1. Tài sản cố định

3.7.1.1. Công thức khấu hao từng loại TS

3.7.1.2. Giá

3.7.1.3. Lịch bảo trì bảo dưỡng

3.7.2. Công cụ dụng cụ

4. pass: 1