Monikulttuurinen monimuotoisuus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Monikulttuurinen monimuotoisuus by Mind Map: Monikulttuurinen monimuotoisuus

1. Monimuotoisuus, monikulttuurisuus, moninaisuus

1.1. Yksilöiden välinen erilaisuus

1.1.1. Erilaisuuden hyväksyminen ja kunnioitus muita ihmisiä kohtaan.

2. Rasismi

2.1. Uusrasismi: kulttuurin perusteella jako hierarkisiin ryhmiin

2.2. Rakenteellinen rasismi: esimerkiksi normit, jotka asettavat etniset ryhmät heikompaan asemaan

2.2.1. Ammattilaisten tulee noudattaa ammattieettisiä ohjeita

2.2.1.1. Vanhemammat luovat ja poistavat lapsille ennakkoluuloja.

2.3. Arkielämän rasismi: ryhmien epätasa-arvoinen asema

2.3.1. On tärkeää kunnioittaa eri kulttuureja ja olla loukkaamatta tahallisesti

2.4. Rasismi johtuu usein ennakkoluuloista ja pelosta vierasta kohtaan

3. Yhteisvertaisuuslaki

3.1. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa oikeuturvaa syrjintää kokeneille.

3.1.1. Lakia valvovat valvovat yhdenvertaisuusvaltuutettu, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä työsuojeluviranomaiset.

3.1.1.1. Saavutettavuus edistää yhdenvertaisuutta. Saavutettavuus tarkoittaa kohteen tai verkkopalvelun helppoa lähestyttävyyttä kaikille ihmisille.

3.1.1.1.1. Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi.

3.1.2. Yhdenvertaisuutta voidaan arvioida ja edistää.

3.1.2.1. Edistämisvelvollisuudet koskevat viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä sekä työnantajia

4. Isolaatio

4.1. Maahanmuuttaja eristäytyy tai eristetään yhteiskunnasta.

4.1.1. Isolaatioon voi vaikuttaa rasismi, huono kielitaito tai mielenterveysongelmat.

5. Assimilaatio

5.1. Maahanmuuttajien sulautuminen uuteen yhteiskuntaan.

5.1.1. Uusi identiteetti, kielen opiskelu, normien/sääntöjen oppiminen,

6. Syrjintä

6.1. Syrjintä on henkilön asettamista muita huonompaan asemaan esimerkiksi etnisyyden vuoksi.

6.1.1. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi, syrjintä on häirintää, kohtuullisten mukautusten epäämistä sekä ohje tai käsky syrjiä.

6.1.1.1. Syrjintäkokemukset heikentävät elämänlaatua.

6.1.2. Työnantaja syyllistyy syrjintään, jos saadessaan tiedon häirinnästä ei ryhdy toiminpiteisiin.

6.1.2.1. Tyypillisin ragaistus syrjinnästä on sakkorangaistus.

6.1.2.1.1. Vihapuhe voi olla syrjintää.

7. Osallistaminen

7.1. Toimintaa, joka kannustaa osallistumaan.

7.2. Jokaisen oikeutta jokaisen oikeutta. terveyteen, työhön ja sosiaalisiin suhteisiin.

7.3. Osallisuus

8. Integraatio

8.1. Uuden yksilön tai ryhmän asettuminen tai saattaminen toimivaksi osaksi yhteiskuntaa.

8.1.1. Maahanmuuttaja on oikeutettu tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin kuin kantasuomalaiset.

8.1.1.1. Oikeus omaan identiteettiin säilyy.

8.1.1.1.1. Vastakohtana voidaan pitää assimiloivaa eli sulauttavaa maahanmuuttopolitiikkaa

9. Ulkomaalaistaustaisuus

9.1. Esimerkiski lapsi on syntynyt Suomessa, mutta molemmat vanhemmat ovat maahnamuuttajia tai toinen tiedossa oleva vanhempi on.

9.1.1. On tärkeää tukea lapsen identiteetin syntymistä, sillä hän kokee mahdollisesti rasismia.

9.1.1.1. Lapsella voi olla parempi kielitaito kuin vanhemmillaan ja häntä voidaan käyttää/joutuu olemaan tulkkina/tulkki.

9.2. Maahanmuuttajat voivat kuulua useampaan ryhmään samanaikaisesti.

10. Kotouttaminen

10.1. Maahanmuuttajan työllistyminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen.

10.1.1. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa maahanmuuttajien kotouttamisesta

10.1.1.1. Riippuen lähtömaasta ja syystä maahanmuuttoon tarvitsee maahanmuuttaja eri tyyppistä tukea.

10.1.2. Henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma.

10.1.2.1. Voi olla vaikeaa keskittyä kotutumiseen, jos odottaa päätöstä esimerkiksi perheen yhdistämisestä.

10.2. Laki kotoutumisen edistämisestä.

10.2.1. Lain tarkoituksena on myös edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

10.2.1.1. Kolmannen sektorin hankkeet ovat mielestäni myös tärkeässä roolissa.

10.3. Viranomaistoimenpiteitä, joilla yksilön kotoutumista tuetaan.