Dự án gạt làm sạch băng sx tại Thái Lan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dự án gạt làm sạch băng sx tại Thái Lan by Mind Map: Dự án gạt làm sạch băng sx tại Thái Lan

1. 1. Tình hình thực tế

1.1. Gạt làm sạch được sử dụng tại các nhà máy than, xi măng

1.2. Gạt làm sạch mới có tác dụng như gạt Tru Trac nhưng được sản xuất tại Thái Lan

1.3. Sản phẩm mới chưa có ở VN

2. 2.Mục tiêu

2.1. 1. Đưa sản phẩm trở nên quen thuộc với KH

2.2. 2. Cho KH thấy được lợi ích của việc sử dụng gạt làm sạch

2.3. 3. Bán được 2 bộ gạt cho mỗi KH

3. 3. Cách thức thực hiện

3.1. Doanh số dự kiến 5,500,000,000/55KH

3.2. Doanh số dự kiến của Thành: 2,500,000,000

3.3. Doanh số dự kiến của Tùng: 2,000,000,000

4. 4. Người tham gia

4.1. 1. Phòng kinh doanh

5. 5. Kiểm tra

5.1. 1. Kiểm tra tiến độ thực hiện mỗi tháng

5.2. 2. Kiểm tra doanh số dự kiến mỗi tháng