Xử lý hợp đồng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Xử lý hợp đồng by Mind Map: Xử lý hợp đồng

1. Nếu hợp đồng chưa được thực hiện

1.1. Không được phép tiếp tục thực hiện

2. Nếu hợp đồng được thực hiện một phần

2.1. Phải chấm dứt việc thực hiện và bị xử lý về tài sản

3. Nếu hợp đồng đã thực hiện xong

3.1. Bị xử lý về tài sản