ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) by Mind Map: ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)

1. Secondary Storage : เป็นหน่วยเก็บข้่อมูลถาวรที่ผู้ใช้สามารถย้ายข้อมูล และคำสั่งที่อยู่ในหน่วยความจำแรมขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้

2. ความหมาย

2.1. ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ ที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลตามต้องการ

3. องค์ประกอบ

3.1. 1.Hardware

3.1.1. Input : ทำหน้าที่รับคำสั่งและนำเข้าข้อมูล

3.1.2. Output : ส่งออกสัญญาณหรือข้อมูล

3.1.2.1. System Software : Softwareที่ช่วยควบคุมระบบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

3.1.3. Storage

3.1.3.1. Primary Storage : จัดเก็บข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆ

3.1.4. Process : ประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับ

3.2. 2.Software

3.2.1. Application Software : เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

3.3. 3.People ware

3.3.1. System Analyst And Designer : SA บุคคลที่มีหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.3.2. Operator : ผู้ดำเนินการ

3.3.3. Database Administrator : DBA ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

3.3.4. Programmer : นักเขียนโปรแกรม

3.3.5. System Manager : ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน

3.3.6. User : ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ

3.4. 4.Data/Information

3.4.1. Data : ข้อเท็จจริง ที่เป็นตัวเลข ข้อความ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ

3.4.2. Information : ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลโดยวิธีที่เหมาะสมและตามความต้องการใช้งานรวมทั้งมีการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

3.5. 5.Procedure

3.5.1. ขั้นตอนที่ผู้ใช้จะต้องทำตาม เพื่อให้ได้งานเฉพาะอย่างจากคอมพิวเตอร์

4. สมาชิกในกลุ่ม นางสาวมัณฑนา ทวีแก้ว ม.4/13 เลขที่ 15 นางสาวมุทิตา จีนไทย ม.4/13 เลขที่ 16 นางสาวพิมลพรรณ สัมพันธรัตน์ ม.4/13 เลขที่ 30