ทีมชุมชนสร้างสุข 28-29 พ.ค. 62

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทีมชุมชนสร้างสุข 28-29 พ.ค. 62 by Mind Map: ทีมชุมชนสร้างสุข   28-29 พ.ค. 62

1. คุณค่า ความหมายชุมชนสร้างสุข

1.1. การมีส่วนร่วมในการทำให้ชุมชนมีความสุขแบบพอเพียง

1.1.1. สุขกาย

1.1.2. สุขใจ

1.1.2.1. มีคุณธรรม

1.1.2.1.1. ศีล 5

1.1.2.1.2. ค่านิยม 12 ประการ

1.1.3. สุขเงิน

1.1.4. สังคม

1.1.5. สิ่งแวดล้อม

1.2. คนในชุมชนมีความร่วมมือ จิตอาสาในการพัฒนาชุมชน

1.3. มีความพร้อมเพรียง ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

1.4. ชุมชนที่ทุกคนรุ้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือกัน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง เพื่อให้เกิดความผาสุกร่วมกัน

1.4.1. สมาชิกในชุมชนรู้จักบทบาทหน้าที่ เคารพในสิทธิผู้อื่น

1.4.2. มีการจัดการสุขภาพ

1.4.2.1. เกิดคุณภาพชีวิต

1.5. ชุมชนที่คนในชุมชนดูแลสุขภาพตนเองให้ดี ภายใต้การตัดสินใจ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และสามารถถ่ายทอด บอกต่อให้คนอื่นในมสังคมได้อย่างถูกต้อง

1.6. ชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้

1.7. ชุมชนที่รู้จักตนเอง

1.7.1. จุดแข็ง

1.7.2. จุดอ่อน

1.7.3. โอกาส

1.7.4. อุปสรรค

1.8. ชุมชนที่มีความปลอดภัย ทั้งในชีวืตและทรัพย์สิน

1.9. ชุมชน คือ เครือข่ายการขับเคลื่อนงานที่มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

1.10. ชุมชนสร้างสุข คือ การสร้างให้ชุมชน และภาคีเครือข่าย เกิดการพัฒนาในด้านความรอบรุ้ด้านสุขภาพ ด้านดิจิทัล และด้านการเงิน อยู่ในชุมชนด้วยการเป็นชุมชนที่สุขกาย สุขใจ สุขเงิน

2. เสียงจากข้างใน

2.1. การให้ คือ ความสุขอันยิ่งใหญ่

2.2. รู้สึกอิ่มเอม มีคุณค่า

2.3. ความสุข คือ ความสบายใจ ได้ช่วยเหลือผู้อื่น

2.4. มีคนแบบคุณยายในคลิป สังคมจะดีงาม

2.5. การให้ ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น

2.6. ความสุขที่แท้จริงของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน

2.7. ความสุขที่ได้จากการทำให้คนรอบข้างมีความสุข

2.8. ทุกอย่างที่ทำด้วยใจ "ใจสุข คนก็สุข สังคมก็สุข"

2.9. รู้สึกดีที่คุณยายในคลิปมีความสุขจากการให้ผู้อื่น

2.10. ความสุขที่เกิดจากความห่วงใยกัน

2.11. ความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้

2.12. การให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน "ทำดีด้วยหัวใจ"

2.13. การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ มีความสุขอย่างยิ่ง

2.14. คนไทยจิตใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่ในสายเลือด

2.15. การให้และแบ่งปันผู้ด้อยโอกาส ทำให้ใจเป็นสุข

2.16. ให้ = ได้ (ความสุข ความภูมิใจ มีคุณค่า)

2.17. ชีวิตเราไม่ยั่งยืน ทำให้ใจมีความสุข ไม่เบียดเบียนตราบวาระสุดท้าย

2.18. ไม่ว่าจะเหนื่อยและท้อ แต่มีคนที่หนักกว่าเรา

2.19. การอยู่กับปัจจุบัน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ดูแลเอาใจใส่กัน ให้ความรักกับคนใกล้ชิด

2.20. ความสุขหาได้จากตนเองตลอดเวลา

2.21. คิดถึงพ่อแม่ ญาติพี่น้องที่ชราภาพ

2.22. คุณยายในคลิป เป็นตัวอย่างที่ดี

2.23. ความสุขที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีความทุกข์ แม้เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าสุขที่สุดแล้ว

2.24. เมตตาธรรมค้ำจุนโลก ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น

2.25. ความรัก ความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

2.26. ความสุขอยู่ในชุมชน

2.27. เห็นยายในคลิปที่มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี เป็นผู้สูงอายุติดสังคม

2.28. การให้นั้นยิ่งใหญ่มาก "ผู้ให้มีความสุขมากกว่าผู้รับ"

2.29. อยากเป็นผู้ให้เหมือนคุณยายในคลิป เรียบง่าย สบายใจ

2.30. ความสุขอยู่ที่ตัวเรา ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

2.31. ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า แก่ชราอย่างมีประโยชน์

2.32. รวย-จน-สุข ทุกข์ เท่ ากัน

2.33. ทำใจให้มีความสุข พอเพียง แบ่งปัน

2.34. ความรักจากการให้ ทำให้ไม่มีทุกข์

2.35. ความสุขจากการแบ่งปัน ความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ สิ่งแวดล้อมน่าอยู่

2.36. ประทับใจในการเป็นต้นแบบของคุณยายในคลิป

2.37. การให้แม้เล้กน้อย แต่ทำด้วยความเต็มใจและตั้งใจ มีสุขทั้งผู็ให้และผู้รับ

2.38. สัจธรรมของชีวิต

2.39. การแบ่งปัน เสียสละ การเอาใจใส่ เพื่อการสร้างสุข

2.40. การมีสุขภาพแข็งแรง มีความมั่นคงทางรายได้ สามารถทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

2.41. ชีวิตที่อยู่อย่างสุขใจ เวลามีค่า ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.42. สุขภาพดี สามารถทำงานประกอบอาชีพได้

2.43. เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณค่า และมีความสุข เริ่มจากตนเอง ลแะส่งมอบแก่สังคมรอบตัว

2.44. หาผู้ที่เป็น Keyman ในชุมชนให้พบ

2.45. ความสุข หาได้จากทุกที่ ทุกเวลา

2.46. สุข คือ การให้ ไม่ว่าจะเป็น รอยยิ้ม การแบ่งปัน

2.46.1. ตนสุขได้ จึงพร้อมปันสุขให้ผู้อื่นได้

2.47. คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะหาอะไรให้ชีวิตมีความสุขได้

2.48. สร้างสุขจากข้างใน ด้วยการ "ให้"

2.49. มีพลังในการใช้ชีวิต

2.50. ความสุขสร้างได้จากตัวเราเอง

2.51. การให้แก่ผู้ด้อยกว่า ทำได้เลย ไม่ต้องรอให้พร้อม แม้เเป็นเพียงสิ่งเล็กๆ ก็ตาม

2.52. การใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมาย

2.52.1. การสะสมความสุข

3. อื่นๆ ที่อยากสะท้อนเกี่ยวกับความกังวลใจ

3.1. ผู้นำชุมชนมีความสำคัญมากในการขับเคลื่อนชุมชน

3.1.1. ส่งเสริมให้คนดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำ

3.1.2. มีความเสียสละ

3.1.3. ขาดผู้นำที่มีจิตสาธารณะ

3.2. ภาคีเครือข่าย

3.2.1. จะชี้แจงเครือข่ายอย่างไร

3.2.2. ขาดความร่วมมือของเครือข่าย

3.2.3. ความไม่เข้าใจกันของทีมเครือข่ายในการทำงาน

3.2.4. ภาคีเครือข่ายหลากหลาย

3.3. การสร้างทีมงาน

3.3.1. แนวคิดของคนรุ่นเก่าไม่ได้ถูกนำมาใช้

3.4. ความพร้อมของชุมชน

3.4.1. ขาดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

3.5. สถานการณ์บ้านเมือง

3.5.1. ความแตกแยกของผู้คน

3.6. ความยากจน

3.6.1. ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

3.7. หมดกำลังใจ

3.8. การรับรู้ของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน

3.8.1. มีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วม

3.9. ความเบื่อหน่าย

3.10. มีความกังวลในการนำกระบวนการของชุมชนสร้างสุข เข้าไปขับเคลื่อนชุมชน

3.11. ขาดองค์ความรุ้/ระบบความติด

3.12. สร้างภาระงานให้ รพ.สต.

3.12.1. งานเยอะ จนไม่มีเวลาลงพื้นที่

3.13. ระยะเวลาในการทำงานค่อนข้างจำกัด

3.14. ขาดการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับส่วนอื่นๆ

3.15. การสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน

3.16. งบประมาณสนับสนุน

3.17. ขาดความต่อเนื่อง

3.18. ไม่รู้ทิศทางที่จะนำไปสู่ชุมชนสร้างสุข

3.19. กลัวงานจะออกมาไม่ดี

3.20. เคยชินกับระบบเดิมๆ

3.21. เป็นนามธรรม ไม่ค่อยชัดเจน

3.22. การชักชวนคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมสร้างสุข