กระบวนการ 5 ขั้นตอน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กระบวนการ 5 ขั้นตอน by Mind Map: กระบวนการ 5 ขั้นตอน

1. สำหรวจมุมมองอื่นๆ ช่วยให้เราสามารถ สำรวจทางเลือกอื่น

2. 1. formulate your question

2.1. ตั้งคำถาม

3. 2. gather your in formation

3.1. รวบรวมข้อมูล

3.2. ช่วยให้เข้าใกล้การตัดสินที่จะตรงตามเป้าหมายได้มากขึ้น

3.3. เช่น ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หาคำรับรองจากคนอื่น

4. 3. Apply the information

4.1. ใช้ขอมุลด้วยการถามเชิงวิพากษ์

4.2. ควรพิจารณาว่่าหลักที่มีความสมเหตุสมผลหรื่อไม่

5. 4. Consider other point of view

5.1. พิจารณาความหมายโดยนัย

6. 5. Explore other point of view