MONTESSORI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MONTESSORI by Mind Map: MONTESSORI

1. AUTA MINUA TEEMÄÄN ITSE: kasvatus tavoite: lapsen itsenäisyyskehityksen tukeminen ( 2,3,4, 5, 6,7)

2. Yleiset eettiset periatteet ja arvot vs Montessori. LÄPSILÄHTÖISYYS. Yksilöllisyys, kunnioitus, tasavertaisuus, ymmärrys, aktiivinen havainnointi, oikeudenmukaisuus.(8)

3. Suomeen menetelmä tuli Ruotsin kautta. Montessorileikkikoulu Helsinkiin 1925.Lapsen salaisuus (suom. 1940 ) Vahvisti asemansa vasta 1980. (6)

4. ITALIA ENNEN MAAILMANSOTIA KASVATUSOPISSA HEBERT OLI ESITTÄNYT AJATUKSENSA.Systemaattinen kasvatusoppi- Keskusteluista-> käytäntöön.-> Tarve luoda " Opetusoppeja, tieteellisen perustan tarve. (4,5)

5. Maria MONTESSORI 1870-1952 ITALIA

5.1. IHMISKUVA/LAPSI Lapsen herkkyyskaudet. 1kieli 2liike 3aistit 4järjestys 5sosiaalisuus -> ohjaavat kehitystä. Lapsi valitsee tarvitsemansa toiminnan -> sisäinen motivaatio. Aikuinen mahdollistaja. LAPSI prosessoi ympäristöään eri tavalla kuin aikuinen. Lapsen ympäristön valmistelu-> oma opetusvälineistö 1käytännön työt 2 aistit 3kieli 4matematiikka (2,3)

5.2. Kokemukset. Yhdistelmäluokat, levollinen ja rauhallinen. Pedagogiikka ei näyttäydy vanhemmille (1)

6. Leviäminen. Maria Montessori levitti itse pedagogiikkaa Kiertämällä luennoitsemassa Euroopassa. 1, kansainvälinen opettajakoulutus 1909) ja julkaisemalla kirjallisuutta. Asumalla Englannissa, Hollannissa ja Intiassa.(4)

7. Juurtumista Suomeen jarrutti leikin asema. Montessorin mukaan LEIKKI VIE HUOMION TOTUUDEN TAVOITTELUSTA(2) Suomessa oli vallalla Frööbeliläinen ajattelussa jossa vapaan leikin merkitys oli suurta. (Monerssori: Työ on lapsen leikkiä vs. leikki on lapsen työtä(2 ) Suomessa puolet montessoria ja puolet leikkiä.(1,7)

7.1. LÄHTEET: 1) Vanhemman haastattelu 2)Monetssori, Maria 1936. Suom Hollo. 6. painos. Juva: WSOY 3 Suomen Montessoriliito. ( www...) 4) OAJ. opettajan arvot ja eettiset periaatteet.( www..) 5) Paalasmaa, Jarno (Toim ) 2011. Lapsesta käsin.Ps Juva: kustannus.6) Paalasmaa, Jarno 2011 Lapsilähtöisyys ja vapaus. Tampereen yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta. Pro Gradu. 7) Karttunen,Minna 2010. Montessoripedagogiikan vaiheet Suomessa. Tampereen yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta. Pro Gradu. 8) Korpiosalo, Birgitta 2011. Montesoripedagogiikka ja sen toimivuus päiväkotien ohjelmassa. Laurea ammattikorkeakoulu. sosionimi (AMK).opinnäytetyö

8. Maria MONTESSORI 1870-1952 ITALIA