ວຽກອານາໄມ ໂຮງໝໍກະເສມຣາດ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ວຽກອານາໄມ ໂຮງໝໍກະເສມຣາດ by Mind Map: ວຽກອານາໄມ ໂຮງໝໍກະເສມຣາດ

1. ພື້ນທີ່ອານາໄມ

1.1. ອາຄານໂຮງໝໍ ຕຶກ A : 7 ຊັ້ນ

1.2. ອາຄານແຕ່ງອາຫານ D1 : 1 ຊັ້ນ

1.3. ອາຄານຫໍພັກ C: 5 ຊັ້ນ

1.4. ບໍລິເວນຮອບນອກອາຄານ

2. ເຄື່ອງມື/ອຸປະກອນ ທຳຄວາມສະອາດ

2.1. ເຄື່ອງຄັດດູດອັດຕາໂນມັດ

2.2. ເຄື່ອງຄັດລ້າງ 175ຮອບ

2.3. ເຄື່ອງປັ່ນເງົ່າ ແລະ ເຄື່ອງເຄືອບເງົາອັດຕາໂນມັດ

2.4. ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນເກັບສຽງ

2.5. ເຄື່ອງສີດນໍ້າແຮງດັນສູງ

2.6. ເຄື່ອງດູດນໍ້າ

2.7. ພັດລົມເປົ່າພື້ນ

2.8. ເຄື່ອງທໍາຄວາມສະອາດບັນໄດເລື່ອນ

2.9. ລົດເກັບອຸປະກອນ

2.10. ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອປະຈຳພື້ນທີ່ສາທາລະນະ

2.11. ລົດຂົນຍ້າຍຂີ້ເຫຍື້ອ

2.12. ລົດເກັບອຸປະກອນ ແລະ ນໍ້າດື່ມສຳລັບ Ward

2.13. ເຄື່ອງຊັກຜ້າ

2.14. ເຄື່ອງບັນທຶກເວລາເຂົ້າອອກ

2.15. ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ - ປິ່ນເຕີ ປະຈໍາໜ່ວຍງານ

2.16. ເຄື່ອງກ໋ອບປີ້

2.17. ຊຸດທຳຄວາມສະອາດໄມໂຄໄຟເບີ

2.18. ອຸປະກອນທໍາຄວາມສະອາດມາດຕະຖານ

2.19. ຂັນໄດຂະໜາດຕ່າງໆ

2.20. ອຸປະກອນ Safety

2.21. ປ້າຍເຕືອນຕ່າງໆ

3. ນໍ້າຢາທໍາຄວາມສະອາດ

4. ອຸປະກອນເຄື່ອງມືເຄື່ອງໃຊ້ສຳລັບພະນັກງານ

4.1. ຊຸດຢູ່ນິຟອມພະນັກງານທຳຄວາມສະອາດ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຊຸດ

4.2. ຜ້າກັນເປື້ອນ

4.3. ຖົງມື

4.4. ເກີບຜ້າໃບ

4.5. ເກີບໂບກ

4.6. ຜ້າອັດປາກ

4.7. ພາຊະນະຂົນຍ້າຍຂີ່ເຫຍື່ອຝຸ່ນ ມີຝາປິດ ແລະ ລໍ້ເລື່ອນ

4.8. ພາຊະນະໃຊ້ເຄື່ອງມືເຄື່ອງໃຊ້ ແລະ ວັດສະດຸອຸປະກອນຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຈຸດ

4.9. ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ບໍລິສັດຮັບເໝົາທຳຄວາມສະອາດມີ

5. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທຳຄວາມສະອາດ

5.1. ທຳຄວາມສະອາດປະຈຳວັນ

5.1.1. ຮັກສາແລະຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ

5.1.2. ທຳຄວາມສະອາດເຟິນິເຈີ ປ່ອງຢ້ຽມ ປະຕູ ໂຕະ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງທ

5.1.3. ທໍາຄວາມສະອາດພື້ນ ພົມ ທາງເດີນ ບັນໄດ ແລະ ບັນໄດເລື່ອນ

5.1.4. ຮັກສາທຳຄວາມສະອາດຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ພ້ອມໃຊ້ງານ

5.1.5. ທໍາຄວາມສະອາດລິບໂດຍສານໃຫ້ສະອາດ ປາສະຈາກກິ່ນລົບກວນ

5.1.6. ທຳຄວາມສະອາດ ລານຈອດລົດ ແລະ ຮາວຂັນໄດໃຫ້ສະອາດ ບໍ່ມີຂີ້ເຫຍື້ອຕົກຄ້າງ

5.1.7. ປ່ຽຖັງນໍ້າດື່ມ ບໍລິການຕື່ມນໍ້າຕາມຈຸດບໍລິການຕ່າງໆ

5.1.8. ບໍລິການຫໍຄົນເຈັບໃນ

5.1.9. ທຳຄວາມສະອາດຂອບບົວຕາມຈຸດຕ່າງໆ

5.1.10. ຫົດນໍ້າຕົ້ນໄມ້ ແລະ ເບິ່ງແຍງຄວາມສະອາດ

5.2. ທຳຄວາມສະອາດປະຈຳອາທິດ

5.3. ທຳຄວາມສະອາດປະຈໍາເດືອນ

5.4. ທຳຄວາມສະອາດປະຈໍາ 3 ເດືອນ

5.4.1. ທຳຄວາມສະອາດພື້ນກະໂລ້ຢາງ/ດູລາຟໍ ໂດຍວິທີຄັດລ້າງລົງແວັກ

5.4.2. ທຳຄວາມສະອາດພົມ ດ້ວຍວິທີແອດແທກຊັ່ນ ຫຼື ວິທີໂບເນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ

5.5. ທຳຄວາມສະອາດ 4 ເດືອນ

5.5.1. ທໍາຄວາມສະອາດພື້ນຫີນອ່ອນທຽມ ໂດຍວິທີພາດສະຕ້າ / ຄິດຕັດໄລເຊຊັ່ນ

5.5.2. ທຳຄວາມສະອາດພື້ນຫີນຂັດ ໂດຍວິທີເຄືອບເງົາ

5.6. ທຳຄວາມສະອາດ 6 ເດືອນ

5.6.1. ທຳຄວາມສະອາດພື້ນຊີມັງ

5.6.2. ທຳຄວາມສະອາດເຊັດຝຸ່ນແນວທໍ່ ລານຈອດ