กลยุทธ์ทางการตลาด 4 P

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กลยุทธ์ทางการตลาด 4 P by Mind Map: กลยุทธ์ทางการตลาด 4 P

1. Product

1.1. 1.ความแตกต่างของสินค้า

1.2. 2.ความหลากหลายขของพลิตภัณฑ์

1.3. 3.คุณภาพของผลิตภัณฑ์

1.4. 4.คุณสมบัติพิเศษของสินค้า

2. Price

2.1. 1.ราคาที่เหมาะสม

2.2. 2.ราคาตาที่ลูกค้าต้องการ

2.3. 4.ราคาตามตลาด

2.4. 5.ราคาตามต้นทุน+กำไร

3. Promotion

3.1. 1.สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์

3.2. 2.การลดราคา

3.3. 3.ใบปลิว

3.4. 4.โปสเตอร์

3.5. 5.โฆษณาตามรถโดยสาร

4. Place

4.1. 1.ห้างสรรพสินค้าทั่วไป

4.2. 2.กลุ่มเป้าหมาย

4.3. 3.ตัวแทนจำหน่าย