Đặc trưng của pháp luật

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Đặc trưng của pháp luật by Mind Map: Đặc trưng của pháp luật

1. Tính quy phạm bổ biến

1.1. Áp dụng nhiều lần

1.2. Tất cả mọi người

1.3. Trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội

2. Tính quyền lực, bắt buộc chung

2.1. Ai cũng phải xử sự theo pháp luật

2.2. Nếu không sẽ bị xử lí theo pháp luật

3. Tính xác định chặt chẽ về hình thức

3.1. Thể hiện bằng văn bản quy phạm pháp luật

3.2. Diễn đạt chính xác, một nghĩa

3.3. Do cơ quan nhà nước ban hành thẩm quyền