Nhận thông tin từ MAr

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nhận thông tin từ MAr by Mind Map: Nhận thông tin từ MAr

1. Tìm hiểu thông tin KH

1.1. Tiếp cận/Tái tiếp cận

1.1.1. Tiếp cận thành công (có phản hồi)

1.1.1.1. Khác hàng từ chối

1.1.1.2. KH hẹn gặp hỏi thông tin khoá học

1.1.1.2.1. Gặp được khách hàng

1.1.1.2.2. Không gặp được khách hàng

1.1.2. Tiếp cận không thành công