การสังเคราะห์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสังเคราะห์ by Mind Map: การสังเคราะห์

1. ความหมายการสังเคราะห์

2. คุณสมบัติผู้สังเคราะห์

3. วัตถุประสงค์การสังเคราะห์

4. ลักษณะการสังเคราะห์

5. ประโยชน์การสังเคราะห์

6. การสังเคราะห์ หมายถึง การรวมส่วนประกอบย่อยของวัตถุสิ่งของเรื่องราว หรือสถานการณ์ต่างๆ มาผสมกลมกลืนเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ มีรูปลักษณะใหม่ คุณสมบัติใหม่ แตกต่างไปจากเดิมที่มีอยู่

7. มีความคิดอิสระ ไม่เคร่งครัดต่อระเบียบแบบแผน

8. มีความสามารถในการแก้ปัญหา

9. มีอาร์มขัน ร่าเริง

10. มีความรับผิดชอบสูง

11. มีความพยายามสูง

12. เป็นผู้ฟังที่ดี

13. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

14. 1.เพื่อสร้างสิ่งใหม่

15. 2.เพื่อนำบทสรุปไปประยุกต์ใช้ หรือต่อยอดความรู้

16. 3.เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน แจ่มแจ้งครบถ้วน

17. 4.เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา

18. 5.เพื่อนำไปสู่การคิดสร้างสรรค์

19. 1.สังเคราะห์เพื่อสร้างสิ่งใหม่

20. 2.การสังเคราะห์เพื่อสร้างแนวคิดใหม่

21. ทำให้เป็นสามารถหลอมรวมความรู้

22. ทำไมเป็ฯผู้ที่คิดอย่างมีแบบแผน

23. ทำให้สามารถเผชิญกับปัญหาได้อย่างมั่นใจ

24. ทำให้การวางแผนเ็นไปตามขั้นตาม

25. ทำให้การบริหารจัดการมีความต่เนื่องและสัมพันธ์กัน

26. ทำให้เป็นผู้ที่มีทักษะ

27. ทำให้สามารถสรุปแล้วนำมาเป็นแนวความคิดใหม่

28. ทำให้ได้ข้อมูลที่ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน