อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลยภาพของตลาด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลยภาพของตลาด by Mind Map: อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลยภาพของตลาด

1. ความหมายและชนิดของอุปสงค์

1.1. อุปสงค์ต่อราคา

1.2. อุปสงค์ต่อรายได้

1.3. อุปสงค์ต่อราคาสินค้าชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์

2.1. ราคาของสินค้านั้น

2.2. ราคาของสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.3. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน

2.4. รสนิยมของผู้บริโภค

2.5. จำนวนประชากร

2.6. มาตรการของรัฐบาล

2.7. สภาพการกระจายรายได้ในระบบเศรษ ฐกิจ

2.8. การคาดคะเนของผู้บริโภค

2.9. สภาพดินฟ้าอากาศหรือฤดูกาล

3. กฎของอุปสงค์และเส้นอุปสงค์

3.1. ผลทางรายได้

3.2. ผลทางการทดแทน

4. ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปทาน

4.1. ราคาของสินค้านั้น

4.2. ราคาของสินค้าชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.3. ราคาของปัจจัยการผลิต

4.4. จำนวนของผู้ผลิตหรือผู้ขายในตลาด

4.5. เป้าหมายของธุรกิจหรือผู้ผลิต

4.6. สภาพเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต

4.7. สภาพดินฟ้าอากาศหรือฤดูกาล

5. การเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพตลาด

5.1. อุปสงค์เปลี่ยนแปลงในขณะที่อุปทานคงที่

5.2. อุปทานเปลี่ยนแปลงในขณะที่อุปสงค์คงที่

5.3. อุปสงค์และอุปทานเปลี่ยนแปลง

6. อุปสงค์รายบุคคลและอุปสงค์ของตลาด

6.1. อุปสงค์รายบุคคล

6.2. อุปสงค์ของหน่วยผลิต

6.3. อุปสงค์ของตลาด

6.4. อุปสงค์มวลรวม

6.5. อุปสงค์จากภายนอกประเทศ

7. อุปทาน คือ ปริมาณของสินค้า และบริการ ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้ผลิต พร้อมที่จะเสนอ หรือผลิตออกขาย ณ ระดับราคาต่างๆ

8. การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ หมายถึง การที่ตัวกำหนดอุปสงค์โดยอ้อม เช่น รายได้รสนิยมราคาของสินค้าอื่น เป็นต้น ตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวเปลี่ยนแปลงไป และมีผลทำให้ปริมารซื้อเพิ่มขึ้นหรือลดลง ระดับราคาเดิม

9. กฎของอุปทาน คือ เมื่อกำหนดให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่ ปริมาณขายของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่ผู้ผลิตเสนอขายย่อมเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน

10. การเปลี่ยนแปลงอุปทาน หมายถึง การที่ตัวกำหนดอุทานโดยอ้อม เช่น เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต ราคาปัจจัยการผลิตสภาพดินฟ้าอากาศหรือฤดูกาล