หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลยภาพของตลาต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลยภาพของตลาต by Mind Map: หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   อุปสงค์ อุปทาน   และภาวะดุลยภาพของตลาต

1. อุปสงค์

1.1. อุปสงค์ต่อราคา คือ ปริมาณต่างๆ ของสินค้าชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ เช่น รายได้ของผู้บริโภค รสนิยมของผู้บริโภค

1.2. อุปสงค์ต่อรายได้ คือ ปริมาณต่างๆ ของสินค้าชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ เช่น ราคาสินค้าต่างๆ การกระจายรายได้

1.3. อุปสงค์ต่อราคาสินค้าชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ ปริมาณต่างๆ ของสินค้าชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ

2. การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อและการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์

2.1. การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อ หมายถึง การที่ตัวกำหนดโดยตรงคือราคาสินค้า ได้เปลี่ยนแปลงไปอันมีผลทำให้ปริมาณซื้อเปลี่ยนแปลงไปด้วยตามกฎของอุปสงค์

2.2. การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ หมายถึง การที่ตัวกำหนดอุปสงค์ดดยอ้อน เช่น รายได้รสนิยม ราคาของสินค้าอื่น เป็นต้น

3. อุปทาน

3.1. อุปทาน คือ ปริมาณของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้ผลิตพร้อมที่จะเสนอหรือผลิตออกขาย ณ ระดับราคาต่างๆ กันภายในระยะเวลาที่กำหนด

4. การเปลี่ยนแปลงปริมาณขายและการเปลี่ยนแปลงอุทาน

4.1. การเปลี่ยนแปลงปริมาณขาย เกิดจากราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ปรมาณขายหรือจำนวนผลผลิตเปลี่ยนแปลงไปด้วยตามกฎของอุปทาน

4.2. การเปลี่ยนแปลงอุปทาน หมายถึง การที่ตัวกำหนดอุปทานโดยอ้อม เช่น เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต ราคาของปัจจัยการผลิต สภาพดินฟ้าอากาศ หรือฤดูกาล เป็นต้น

5. ดุลยภาพของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพตลาด

5.1. โดยเหตุที่ทั้งอุปสงค์และอุปทานต่างก็มีความสัมพันธ์หรือขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าและบริการ ดังนั้นปริมาณสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซื้อและผู้ขายต้องการขายจะปรับตัวไปตามระดับราคาสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไป