ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี by Mind Map: ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี

1. จุดมุ่งหมาย

1.1. แต่งขึ้นเพื่อใช้สำหรับเทศน์

2. ผู้แต่ง

2.1. เจ้าพระยาพระคลัง(หน)

3. ข้อคิดที่ได้

3.1. ความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูก และการปฏิบัติดูแลต่อสามีที่ดียิ่ง

4. คุณค่า

4.1. คุณค่าด้านสังคม

4.1.1. 1. แสดงให้เห็นความรักอันยิ่งใหญ่ที่แม่มีต่อลูก

4.1.2. 2.ความจงรักภักดีของพระนางมัทรีที่มีต่อพระเวสสันดร

4.1.3. 3. ความมีเมตตา การบริจาคทานให้แก่ผู้ที่ด้วยกว่า

4.2. คุณค่าด้านวรรณศิลป์

4.2.1. 1.การเล่นคำ

4.2.1.1. เช่น สะบัดสะบิ้ง สะอึกสะอื้น

4.2.2. 2.การเล่นเสียง

4.2.2.1. การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะเสียงเดียวต่อๆกัน

4.2.2.2. การเล่นทั้งเสียงสัมผัสพยัญชนะและสระ

5. ลักษณะคำประพันธ์

5.1. แต่งด้วยร่ายยาว

5.2. บางครั้งแทรก ความเรียงร้อยแก้ว กลบท กลอนพื้นบ้าน

5.3. ดำเนินด้วยร่ายยาว บางตอนที่สำคัญจะแทรกคาถาบาลีไว้ด้วย

6. ตัวละคร

6.1. พระนางมัทรี

6.1.1. เป็นแม่ที่ประเสริฐของลูกและการเป็นภรรยาที่ดีของสามี มีความอ่อนน้อม นอบน้อม

7. ชื่อ น.ส.รัญชิดา มูฮำหมัดตอเฮ็ด ม.5/1 เลขที่ 22