1. การเปลี่ยนแปลงชองเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
1. การเปลี่ยนแปลงชองเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วย by Mind Map: 1. การเปลี่ยนแปลงชองเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วย

1. วีดีโอกล้วย

1.1. ด.ชอัครพล ลับเงินด.ชพาเพฃร เดิมขุนทดด.ชนะชล โทนมี

2. 4.ต้นทุนในการขยายพันธ์ต่ำ

3. 3.ขยายพันธ์ได้มากกว่าหนึ่งต้น

4. 2.ได้นำต้นอ่อนที่เจริญเร็ว

5. 1.เมื่อความต้องการผลผลิตมีเพิ่มมากขึ้นจึงนำเอาหน่อกล้วยมาผ่าเเบ่งเป็นชิ้นโดยให้มีส่วนตาติดอยู่เเล้วนำไปชำใหเกิดรากเพื่อเพาะปลูกต่อไป

6. 2.การผ้าหน่อ