Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การซักผ้า by Mind Map: การซักผ้า

1. 1. การใช้ไม้ตีผ้ากับก้อนหิน

2. การพัฒนาการของการซักผ้า

3. 2.กระดานซักผ้า

4. 3.เครื่องซักผ้าแบบมีก้านโยก

5. 4.เครื่องซักผ้าแบบมีกลไก

6. 5.เครื่องซักผ้ามอเตอร์ไฟฟ้า

7. 6.เครื่องซักผ้าแบบมีท่อปั๊มน้ำและถังปั่นแห้ง

8. 7.เครื่องซักผ้าแบบถังเดียว

9. 8.เครื่องซักผ้าที่ใช้ระบบควบคุมซับซ้อนขึ้น

10. 1.ด.ช.วิสิทธิ์ อินสง่า 2.ด.ช.ชัยวัฒน์ มาทำมา 3.ด.ช.ธนภัทร โสดก