LES BASES DE L'ANTIC RÈGIM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LES BASES DE L'ANTIC RÈGIM by Mind Map: LES BASES DE L'ANTIC RÈGIM

1. s. XVIII

2. SOCIETAT

2.1. Organització basada en la desigualtat legal, social i econòmica

2.1.1. dividida en 3 estaments:

2.1.1.1. privilegiats

2.1.1.1.1. Tenen drets, privilegis, exempció d'impostos, acumlació de terres, títols nobiliaris i càrrecs

2.1.1.2. no privilegiats

2.1.1.2.1. És el 85% de la població d'Europa i suporten totes les càrregues fiscals

2.2. Són grups tancats als quals es pertanyia per naixença o per formar part de l'església

2.3. La promoció social només podia ser possible dins el seu estament.

2.3.1. Només alguns burgesos molt rics podien ascendir a la Noblesa.

3. ECONOMIA

3.1. AGRICULTURA

3.1.1. Major font de riquesa

3.1.2. enderrarida tècnicament

3.1.3. poc productiva

3.1.4. les poques terres que estaven en mans dels pagesos permetien una agricultura de subsistència

3.1.4.1. policonreu

3.1.4.1.1. cereals

3.1.4.1.2. autoconsum

3.1.5. Principal problema: PRIMOGENITURES

3.1.5.1. les terres estan vinculades a un títol nobiliari o a l'Església, a un municipi o a la Corona

3.1.5.2. la majoria de la terra està en mans d'uns pocs

3.1.5.3. els propietaris cobraven drets senyorials

3.1.5.4. els pagesos pagaven:

3.1.5.4.1. rendes per treballar

3.1.5.4.2. rendes per els productes que conreaven

3.1.5.4.3. rendes al senyor

3.1.5.4.4. el delme: 1/10 part de les collites a l'Església

3.1.5.4.5. altres tributs i impostos a l'Estat

3.2. COMERÇ INTERIOR

3.2.1. escàs

3.2.2. manufactures controlades pels gremis

3.2.2.1. organitzacions d'artesans que controlaven les matèries primeres

3.2.2.1.1. elaboració de productes

3.2.2.1.2. venda de productes

4. DEMOGRAFIA

4.1. crisis demogràfiques periòdiques s. XV, XVI, XVII, XVIII...

4.1.1. baixa l'esperança de vida

4.1.2. Alta mortalitat (30-40% sobretot de nados)

4.1.2.1. CREIXEMENT DEMOGRÀFIC ESTANCAT

4.1.2.1.1. Subalimentació

4.1.2.1.2. falta d'higiene

4.1.2.1.3. pocs recursos mèdics

4.1.3. Puja la natalitat 35-40%

4.1.4. CRISI DE SUBSISTÈNCIES

4.1.4.1. Època de males collites (escassetat d'aliments)

4.1.4.1.1. pujada de preus

4.1.4.1.2. fam + epidèmies

5. POLÍTICA

5.1. ANTIC RÈGIM: Denominació creada per designar el sistema polític, econòmic i social que es va mantenir a Europa Occcidental entre els s. XV-XVIII i que va acabar amb les rev. liberals i burgeses.

5.1.1. ABSOLUTISME MONÀRQUIC: Eix central del sist. polític de l'A.R. El rei té el poder absolut per dret diví i concentrava tots els poders

5.1.1.1. governa el regne

5.1.1.2. dirigeix la política exterior

5.1.1.3. dicta les lleis

5.1.1.4. administra la justícia

5.1.1.5. és l'encarnació de l'Estat

5.1.1.6. el poble són súbdits sotmesos al rei

5.1.1.7. respecta els privilegis tradicionald de la noblesa i el clero

5.1.1.7.1. senyories

5.1.1.8. el seu poder té orígen diví perque és la representa l'autoritat de Déu i en nom seu l'exercia

5.1.1.8.1. per poder exercir la seva autoritat els reis tenen l'ajuda de:

5.1.1.9. El Parlament i les Corts limiten el poder del rei

5.2. Encara que a Europa predomina l'absolutisme, a Anglaterra i Holanda, les revolucions del s.XVII havien limitat el poder del rei.