การจัดทำแผนที่ของกรมชลประทาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจัดทำแผนที่ของกรมชลประทาน by Mind Map: การจัดทำแผนที่ของกรมชลประทาน

1. เตรียมข้อมูล

1.1. Template สำเนาแผนที่ภูมิประเทศ

1.2. แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร

1.3. แนวเขตการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2. เลือก Templatr ที่เหมาะสม ครอบคลุมทางน้ำชลประทาน

2.1. สำเนาแผนที่พร้อมแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมาย ชื่อโครงการ และระวางแผนที่

3. นำแนวเขตการปกครอง ตำบล อำเภอ จังหวัด ซ้อนทับ

3.1. ให้จัดทำสำเนาแผนที่ภูมิประเทศ พร้อมกับลงแนวเขตการปกครองในพื้นที่ บนแผนที่ดังกล่าว

3.2. ระบุเลขที่ระวางแผนที่ให้ถูกต้อง

4. จัดทำแผนที่ ตามาตราส่วนลงบนกระดาษฟอกขาว A4 , A3 ,A2

4.1. การจัดทำแผนที่ตามมาตรส่วนที่กำหนดใส่ในกระดาษไขแก้ว

4.2. ตรวจสอบ ปรับแต่ง แก้ไข ตามข้อกำหนดในการจัดการแผนที่

5. ผลที่ได้ศึกษาการทำแผนที่

5.1. ได้รับรู้องค์ความรู้จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนที่เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันตามสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากำหนด

6. ที่มา

6.1. สํานักสํารวจด้านวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน ชั้น 2 ,3,5 อาคารทที่ทำการวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรีกทม. 10300

7. ข้อที่ต้องจัดเตรียม

7.1. ข้อมูลทางน้ำ

7.2. Template File

7.3. แผนที่ภูมิประเทศ

8. นำเข้าข้อมูลรายละเอียดแผนที่ภูมิประเทศ

8.1. ทำการคัดลอกรายละเอียดในแผนที่เฉพาะจุดยึดโยงที่สำคัญ

9. อำนาจเจ้าหน้าที่

9.1. รวบรวบข้อมูลในการจัดทําแผนที่ท้ายกฎกระทรวง

9.2. ติดต่อประสานงาน กองแผนงาน

9.3. ดําเนินการตรวจสอบและไขแผนที่ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

9.4. รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนให้ผู้อํานวยการสํานักสํารวจฯ