การผลิตแผนที่ผังเมือง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การผลิตแผนที่ผังเมือง by Mind Map: การผลิตแผนที่ผังเมือง

1. หลักการและเหตุผล

1.1. เพื่อการวางผังเมืองเป็นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000 เพื่อสนับสนุนภารกิจ

2. วัตถุประสงค์

2.1. - เพื่อสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพการผังเมือง (แผนที่1:4,000)

2.2. - เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางและจัดทำผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และกำหนดมาตรการด้านผังเมืองให้เหมาะสม สอดคล้อง และสนับสนุนระบบบริหารจัดการน้ำในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพ

2.3. - เป็นแผนที่พื้นฐานเพื่อสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมายและผลผลิต

3.1. - วางแผนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่

3.2. - การบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ

3.3. - การวางแผนด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

3.4. - การกำหนดมาตรการด้านผังเมือง

3.5. - เพื่อใช้เป็นกรอบชี้นำการพัฒนาประเทศ

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1. - จัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยแผนที่ภาพถ่าย Orthophoto สีเชิงเลข และข้อมูลแบบจำลองระดับความสูงเชิงเลข จากรูปถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข

4.2. - การเขียนรายละเอียดของข้อมูลจากคู่ภาพสามมิติด้วยวิธี Stereo Photogrammetry ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยดำเนินการจัดทำทุกสัญลักษณ์ตามข้อมูลที่ปรากฏบนรูปถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข