โครงงานคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงงานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: โครงงานคอมพิวเตอร์

1. เป็นโครงงานใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่าง ๆ เป็นโครงงานที่ผู้ทำต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริงและแนวความคิดต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการศึกษา แล้วเสนอเป็นแนวคิด แบบจำลอง หลักการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสมการ สูตร หรือคำอธิบายก็ได้ พร้อมทั้งนำเสนอวิธีการจำลองทฤษฎีด้วยคอมพิวเตอร์ การทำโครงงานประเภทนี้มีจุดสำคัญอยู่ที่ผู้ทำต้องมีความรู้เรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี

1.1. การทดลองเรื่องการไหลของเหลว

1.2. การทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลาอโรวาน่า

1.3. ทฤษฎีการแบ่งแยกดีเอ็นเอ

2. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

2.1. เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาบทเรียนแบบ Online ให้นักเรียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้

2.1.1. โปรแกรมแบบทดสอบวิชาต่าง ๆ

2.1.2. ระบบสุริยะจักรวาล

2.1.3. โปรแกรมสอนวิธีการใช้งาน

3. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

3.1. เป็นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือมาใช้ช่วยสร้างงานประยุกต์ต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นในรูปซอฟต์แวร์

3.1.1. ซอฟต์แวร์วาดรูป

3.1.2. ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน

3.1.3. ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่าง ๆ

4. โครงงานทดลองทฤษฎี

5. โครงงานประยุกต์ใช้งาน

5.1. เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน

5.1.1. ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและตกแต่งอาคาร

5.1.2. ซอฟต์แวร์สำหรับการผสมสี

5.1.3. ซอฟต์แวร์สำหรับการระบุคนร้าย

6. โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์+เกม

6.1. เป็นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้หรือความเพลิดเพลิน

6.1.1. เกมหมากรุก

6.1.2. เกมหมากฮอส

6.1.3. เกมการคำนวณเลข