นวัตกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา

1. ความหมายนวัตกรรม

1.1. การปฏิบัติใหม่

1.2. แนวคิดใหม่

1.3. สิ่งประดิษฐ์ใหม่

1.4. สิ่งที่ดัดแปลงจากของเดิม

2. กรอบแนวคิดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่21

2.1. บรรยากาศลดลง สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น

2.2. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

2.3. ใช้ITในการเรียนการสอน

2.4. ประเมินตามสภาพจริง

3. การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

3.1. Innovator 2.5% กลุ่มนวัตกรเป็นคนกลุ่มแรกที่สนใจ คิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง

3.2. Early Adopter 13.5% กลุ่มคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองเมื่อเห็นคนอื่นเริ่มใช้

3.3. Rate Majority 34% คนส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงตนเองช้าสุด เปลี่ยนในนาทีสุดท้าย

3.4. Laggard 16% กลุ่มคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเองบางทีต่อต้านเทคโนโลยี

3.5. Early Majority 34% กลุ่มคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองแต่จะระมัดระวังในการใช้จนกว่าจะเห็นว่าประสบความสำเร็จ

4. ลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

4.1. มีความรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้

4.2. มีทักษะด้านการคิด คิดอย่างมีระบบ

4.3. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

4.4. มีทักษะด้านการใช้ภาษาสากล

4.5. มีทักษะพื้นฐานด้านIT

4.6. มีทักษะในการสืบค้น คัดกรองข้อมูล

4.7. มีความกระตือรือร้น เป็นผู้เรียนเชิงรุก

4.8. ความสนใจในวัฒนธรรม ความตระหนักถึงความเป็นไปในโลก

5. ประเภทของนวัตกรรม

5.1. IT

5.1.1. smart phone

5.1.2. I-pad

5.1.3. computer

5.2. non IT

5.2.1. ทฤษฎีการสอน

5.2.2. เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการสอน

5.2.3. วิธีการสอน