นวตกรรมทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวตกรรมทางการศึกษา by Mind Map: นวตกรรมทางการศึกษา

1. กรอบแนวคิดนวัตกรรมทางการศึกษาในศตวรรษที่21

1.1. 1.ความรู้และทักษะพื้นฐาน

1.1.1. 1.1ภาษาอังกฤษ

1.1.2. 1.2ภาษาสากล

1.1.3. 1.3ศิลปะ

1.1.4. 1.4คณิตศาสตร์

1.1.5. 1.5เศรษฐศาสตร์

1.1.6. 1.6วิทยาศาสตร์

1.1.7. 1.7ภูมิศาสตร์

1.1.8. 1.8ประวัติศาสตร์

1.2. 2.ทักษะความสามารถที่จำเป็น

1.2.1. 2.1ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม

1.2.2. 2.2ด้านข้อมูลสาระสนเทศและเทคโนโลยี

1.2.3. 2.3ด้านชีวิตและอาชีพ

2. ทฤษฎี ความหมาย ขอบเขต ของนวตกรรมทางการศึกษา

2.1. 1.มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

2.2. 2.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สร้างนวตกรรมใหม่ๆ

2.3. 3.รู้จักการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ

2.4. 4.มีความเข้าใจในนวตกรรมที่แตกต่าง

2.5. 5.มีความสามารถในการสื่อสาร เลือกใช้สื่อ

2.6. 6.มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี

2.7. 7.มีความสามรถด้านอาชีพและการพึ่งพาตนเองด้านการเรียนรู้