นวัตกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรม by Mind Map: นวัตกรรม

1. กรอบแนวคิด

1.1. ลดการบรรยาย

1.2. เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

1.3. เน้นการปฎิบัติด้วยตนเอง

1.4. การประเมินตามสภาพจริง

1.5. การทำงานเป็นทีม

2. รูปแบบ

2.1. IT

2.2. NON IT

3. ความหมาย

3.1. วิธีการปฎิบัติใหม่

3.2. แนวความคิดใหม่

3.3. สิ่งประดิษฐฺิ์ใหม่

3.4. ดัดแปลงจากของเดิม

4. ความสำคัญ

4.1. เพื่อนำนวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหาในเรื่องการเรียนการสอน

4.2. เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

4.3. เพื่อนำไปใช้ในการบริหารการศึกษา