นวัตกรรมการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรมการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมการศึกษา

1. ลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learners)

1.1. ผู้เรียนยุค Gen Net or Tweenies

1.2. เกิด 2538 ถึง ปัจจุบัน

1.3. ผู้เรียนยุคแห่งอนาคต ผู้เรียนที่แตกต่างจากบุคคลอื่นๆ เพราะยุคนี้มีเทคโนมาเกี่ยวข้อง ชอบการทำงานเป็นกลุ่ม

1.4. I, m first, I-pod, myself, my own needs

1.5. คุณลักษณะเด่นที่ต่างจากเด็กยุคอื่น 8 ประการ

1.5.1. ความรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้

1.5.2. ทักษะด้านการคิด

1.5.3. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

1.5.4. ความกระตือรือร้น

1.5.5. ทักษะพื้นฐานด้าน ICT Skills

1.5.6. ทักษะในด้านการใช้ภาษาสากล

1.5.7. ความสนใจในวัฒนธรรมและความเป็นไปของโลก

1.5.8. ทักษะในการสืบเสาะค้นหา

2. ทฤษฎี ความหมาย ขอบเขต แนวคิดความสำคัญทางนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

2.1. IT Education จัดตามความพร้อมของแต่ละสถาบัน

2.1.1. IT

2.1.1.1. ใช้คอมพิวเตอร์

2.1.1.2. ใช้ Electric

2.1.1.3. การสอบแบบใหม่

2.1.2. Non IT

2.1.2.1. ใช้การสอน แบบสื่อดังเดิม

2.1.2.2. สมัยเก่า

2.2. นวัตกรรม Innovation

2.2.1. แนวความคิดใหม่

2.2.2. วิธีการปฏิบัติใหใหม่

2.2.3. สิ่งประดิษฐ์ใหม่

2.2.4. ดัดแปลงจากของเดิม

2.3. นวัตกรรมช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม และยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน

2.4. Diffusion of innovation model

2.4.1. Innovators 2.5%

2.4.1.1. คิดว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง

2.4.1.2. กลุ่มแรกที่สนใจนวัตกรรมใหม่

2.4.2. Early adopters 13.5 %

2.4.2.1. สนใจนวัตกรรมเมื่อเห็นคนอื่นใช้

2.4.3. Early majority 34 %

2.4.3.1. พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง

2.4.3.2. แต่ใช้เหตุผลในการตัดสิ้นใจ

2.4.3.3. ต้องมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จ

2.4.4. Late majority 34 %

2.4.4.1. กลุ่มที่มาที่หลัง

2.4.4.2. เปลี่ยนแปลงตนเองช้าหรือนาทีสุดท้าย

2.4.5. Laggards 16 %

2.4.5.1. ล้าหลัง

2.4.5.2. ผู้มีอายุ ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

3. กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3.1. บรรยายลดลงและเรียนรู้มากขึ้น

3.1.1. จะต้องเป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง

3.1.2. ครูเป็นผู้สนับสนุน

3.2. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

3.2.1. ทุกคนมีความแตกต่าง

3.2.2. ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้

3.2.3. เรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา

3.3. การใช้ IT จัดการเรียนการสอน

3.3.1. สิ่งที่ผู้สอนควรพิจารณา

3.3.1.1. Lean Content

3.3.1.2. Fat Content

3.4. ประเมินตามสภาพจริง

3.4.1. เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน