แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ by Mind Map: แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้

1. ความหมายแหล่งเรียนรู้

1.1. ถิ่นที่อยู่ บริเวณที่เกิดแห่งที่ หรือศูนย์รวมความรู้ที่ให้เข้าไปศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญ เนาวรัตน์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ (2544 : 28)

1.2. แหล่งหรือที่รวมอันอาจเป็นสถานที่หรือศูนย์รวมที่ประกอบด้วย ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้ สุทธาสินี วัชรบูล (2544 : 3)

1.3. สิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่เสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยประสบการณ์ตรงเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สามารถ รอดสำราญ (2546 : 19)

2. ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้

2.1. แหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งรวบรวมวิทยากาที่สังคมยอมรับ ประเวศ วะสี (2543 : 3)

2.2. แหล่งการเรียนรู้เป็นสถานที่หรือศูนย์รวบรวมข้อมูล ความร้ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ณัฐลักษณ์ ธาระวานิช (2557 : 106)

3. ประเภทของแหล่งเรียนรู้

3.1. แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดาริ บุญชู (2548 : 28)

3.1.1. 1. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล

3.1.2. 2. แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่หรือสิ่งก่อสร้าง

3.1.3. 3. แหล่งการเรียนรู้ประเภทสื่อวัสดุอุปกรณ์

3.1.4. 4. แหล่งการเรียนรู้ประเภทกิจกรรม เทคนิค วิธีการ

4. แหล่งเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

4.1. แหล่งเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ ไว้ในมาตรา 25

4.2. ห้องสมุด

4.3. พิพิธภัณฑ์

4.4. หอศิลป์

4.5. สวนสัตว์

4.6. สวนสาธารณะ

4.7. สวนพฤกษศาสตร์

4.8. อุทยานวิทยาศาสตร์

5. แหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544

5.1. 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

5.2. 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

5.3. 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

5.4. 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.5. 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

5.6. 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

5.7. 7.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

5.8. 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

6. เครือข่ายการเรียนรู้

6.1. เครือข่าย(Network) มี 2 นัยยะ ได้แก่

6.1.1. 1.เครือข่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศอันเกิดจากเทคโนโลยีโทรคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงรับส่งข้อมูลต่างๆ

6.1.2. 2.ทางสังคมหรือบุคคลที่จะติดต่อประสานงานร่วมมือกันในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ