INTERMEDIATE CASHIER บทบาทและหน้าที่ผู้จัดการแคชเชียร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INTERMEDIATE CASHIER บทบาทและหน้าที่ผู้จัดการแคชเชียร์ by Mind Map: INTERMEDIATE CASHIER บทบาทและหน้าที่ผู้จัดการแคชเชียร์

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในพื้นที่

1.1. ตรวจความเรียบร้อยการแต่งกายก่อนลงพื้นที่

1.2. ตรวจความพร้อมอุปกรณ์ เช่น เครื่อง POS , EDC

1.3. ทำ ยกเลิกรายการขาย รายการลูกค้าเปลี่ยนสินค้า

1.4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ธนาคาร และส่วนปฏิบัติการ

1.5. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

1.6. ให้ความช่วยเหลือแคชเชียร์

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ บน OFFICE

2.1. สรุปเอกสารการแจกต่างๆ เช่น Mcard บัตรกำนัล

2.2. รับถุงเงินทอนให้ครบตามจำนวนที่เบิก

2.3. ประชุมงาน

2.4. ตรวจใบรายงาน IPV , RETURN , SCROLL CANCEL เช็คเงินขาดเกิน

2.5. เก็บเงิน ADVANCE พร้อมนับ

2.6. ตรวจเช็คเงินช่วยขาดเกิน ค่านั่งเครื่อง OT

2.7. จัดตารางวันหยุดแคชเชียร์

2.8. อนุมัติการลางาน

2.9. สัมภาษณ์งาน

2.10. สอนงาน

2.11. ประเมินการบรรจุพนักงานใหม่

3. สุนิสา แก้วศรีจันทร์ MALL 8