นวัตกรรม คือ แนวความคิด วิธีการปฏิบัติใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือการดัดแปลงจากของเดิม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรม คือ แนวความคิด วิธีการปฏิบัติใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือการดัดแปลงจากของเดิม by Mind Map: นวัตกรรม คือ แนวความคิด วิธีการปฏิบัติใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือการดัดแปลงจากของเดิม

1. Non Information Technology คือ นวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ทฤษฎีการสอน วิธีการสอน เครื่องมือ และอุปกรณ์การสอน

1.1. การสอนแบบห้องเรียนกลับทาง

1.2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

1.3. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

1.4. เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มเล็ก

1.5. เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ

1.6. การประดิษฐ์สื่อ

2. Information Technology คือ นวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

2.1. คอมพิวเตอร์

2.2. เครื่องLCD

2.3. บทเรียนคอสแวร์

2.4. การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์

2.5. Learning Object

2.6. E-Learning

2.7. Social media for Learning

3. ประเภทกลุ่มคนที่ยอมรับและนำนวัตกรรมมาใช้

3.1. กลุ่มคนแบบ Innovator (กลุ่มนวัตกร) คือกลุ่มที่ต้องการใช้ หรืออยากลองนวัตกรรมใหม่ๆ

3.2. กลุ่มคนแบบ Early Adopter คือ กลุ่มคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเห็นคนอื่นเริ่มใช้ และมองเห็นประโยชน์จากการใช้

3.3. กลุ่มคนแบบ Early Majority คือ คนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเอง มองเห็นประโยชน์จากนวัตกรรมหรือเทรนใหม่ๆที่เกิดขึ้น แต่จะระมัดระวังการใช้

3.4. กลุ่มคนแบบ Late Majority คือ คนส่วนใหญ่ที่มาทีหลัง จะเปลี่ยนแปลงตนเองช้าที่สุด

3.5. กลุ่มคนแบบ Laggard คือ กลุ่มคนที่ล้าหลัง มักเป็นผู้มีอายุที่ใช้เทคโนโลยีเดิมๆ ไม่อยากเปลี่ยนแปลง