หน่วยที่ 5 การจัดการความเสี่ยง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หน่วยที่ 5 การจัดการความเสี่ยง by Mind Map: หน่วยที่ 5 การจัดการความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงหมายถึง

1.1. เหตุการณ์การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขี้นภายใต้สภานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือส้มเหลวหรือลตโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งในระดัลองค์การ ระดับอาค์การ ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลได้

2. ประเภทของความเสี่ยง

2.1. 1.ความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคหรืออันคราย

2.1.1. เป็นเหตุการณ์ในเชิงลบหรือเหตุการณ์ที่ไม่ดีหากเกิดขี้นแล้วอาจจะเป็นอันตรายหรือสร้างความเสียหายต่อองค์การ เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การแข่งขันทางการตลาดทั้งสินค้าและบริการ การเปลียนแปลงโยบาย กลยุทธ์ ศักยภาพ ความสามารถของผู้บริหารและพนักงาน

2.2. 2.ความเสี่ยงที่เป็นความไม่แน่นอน

2.2.1. เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผลที่องค์การได้รับจากเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้แน่นอน อันเนื่องมาจากสาเหตต่างๆเช่นต้นทุนที่เกิดขี้นจริงสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้

2.3. 3.ความเสี่ยงที่เป็นโอกาส

2.3.1. เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้องค์การเสียโอกาสในการแข่งขันการดำเนินงานและการเพิ่มมูลค่าของผู้มีผลประโยชน์ร่วม เช่น การไม่ส่งเสริมหรือพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการปฎิบัติงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพขององค์การ

3. การจัดการความเสี่ยง

3.1. 1.การยอมรับความเสี่ยง

3.1.1. องค์การจะยอมรับความเสี่ยงเมื่อเห็นว่าไม่คุ้มค่าที่จะควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

3.2. 2.การลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยง

3.2.1. เป็นการปรับกระบวนการทำงานหรือวางรูปแบบการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือลดผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้

3.3. 3.การกระจายความเสี่ยง

3.3.1. การกระจ่ายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อี่น

3.4. 4.การหลีกเสี่ยงความเสี่ยง

3.4.1. การจัดการกับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การถ้าหากมีความเสี่ยงเกิดขี้นจะเกิดความเสียหายมาก

4. แนวคิดการจัดการความเสี่ยง หมายถึง

4.1. เป็นกลวิธีพี่เป็นเหตุผลที่นำมาใช้ในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม และสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หมายความถึงการประกอบกันอย่างลงตัวของวัฒนธรรมองค์การ กระบวนการและโครงสร้างองค์การ ชึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหาร และผลเสี่ยงขององค์การ

5. โครงสร้างการจัดการความเสี่ยง คือ

5.1. 1.ผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เพราะเป็นกลไกส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนไปสู่การกำกับดูและกิจการที่ดี

5.2. 2.การบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับแผนการต่าง ๆ ของอาค์การ

5.3. 3.พิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ

5.4. 4.ความเสี่ยงโดยรวมขององค์การ

5.5. 5.การบริหารความเสี่ยงมีความคิดแบบมองไปข้าง

5.6. 6.ได้การสนับสนุนและมีส่วนร่วม