Sự sống

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sự sống by Mind Map: Sự sống

1. Sự sống ngoài Trái Đất

1.1. Vài nét về sự sống ngoài Trái Đất

1.2. Khả năng tồn tại

1.3. Niềm tin vào sự sống ngoài Trái Đất

1.4. Tìm kiếm

1.5. Đối đầu với sinh vật ngoài Trái Đất

1.6. Sự sống ngoài Trái Đất trong Hệ Mặt Trời

2. Sự sống trên Trái Đất

2.1. Các tính chất đặc trưng

2.2. Các biểu hiện

2.3. Nguồn gốc

2.4. Các môi trường sống

2.5. Hình dạng và chức năng

2.6. Phân loại