หลัการพื้นฐานของระบบปกิบัติการคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลัการพื้นฐานของระบบปกิบัติการคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลัการพื้นฐานของระบบปกิบัติการคอมพิวเตอร์

1. ความหมายคอมพิวเตอร์

1.1. คอมพิวเตอร์

1.2. 1).คอมพิวเตอร์กับงานด้านการศึกษา

1.3. 2).คอมพิวเตอร์กับงานด้านวิทยาศาสตร์

1.4. 3).คอมพิวเตอร์กับงานด้านการออกเเบบทางวิศวกรรม

1.5. 4).คอมพิวเตอร์กับงานด้านธุรกิจทั่วไป

1.6. 5).คอมพิวเตอร์กับงานด้านธนาคาร

1.7. 6).คอมพิวเตอร์กับงานด้านร้านค้าปลีก

1.8. 7).คอมพิวเตอร์กับงานด้านการเเพทย์

1.9. 8).คอมพิวเตอร์กับงานด้านคมนาคมเเละการสือสาร

1.10. 9).คอมพิวเตอร์กับงานด้านอุตสาหกรรม

1.11. 10).คอมพิวเตอร์กับหน่วยงานราชการ

2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

2.1. 1).ฮาร์ดเเวร์ (Hardware)

2.2. 2).ซอฟต์เเวร์ (software)

2.3. 3).บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (Peopleware)

2.4. 4).ข้อมูลเเละสารสนเทศ (Data and information)

2.5. 5).ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงาน (Procedure)

3. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

3.1. 1).การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Machine)

3.2. 2).การทำงานด้วยความเร็วสูง (High Speed Processing)

3.3. 3).ความถูกต้องเเม่นยำเเละเชื่อถือได้ (Accuracy and Reliability)

3.4. 4).จัดเก็บข้อมูลได้ปริมาณมาก (Can store a lot of data )

3.5. 5).การสือสารเเละเครือข่าย (Communications and networking)

4. ชนิดของคอมพิวเตอร์

4.1. 1).ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super computer)

4.2. 2).เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe computer)

4.3. 3).มินิคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง (Mini computer)

4.4. 4).เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ (Server computer)

4.5. 5).ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro computer)

4.6. 6).คอมพิวเตอร์เเบบฝัง ( Embedded computer)

5. โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

5.1. 1).หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit :CPU )

5.1.1. 1.1 หน่วยควบคุม (Control Unit)

5.1.2. 1.2).หน่วยคำนวณเเละตรรกะ (Arithmetic and logic Unit :ALU)

5.1.3. 1.3).หน่วยความจพริจิสเตอร์ (Register)

5.2. 2)หน่วยความจำ (Memory)

5.3. 3).อินพุต/เอาต์พุต ( input/output:I/O )