หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์

1.1. เป็นอุปกรณือิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านและบันทึกข้อมูลตลอดจนรับคำสั่งเพื่อเเก้ไขปัญหา

2. องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.1. 1.ฮาร์ดแวร์

2.2. 2.ซอฟต์แวร์

2.3. 3.บุคลากรทางคอมพิวเตอร์

2.4. 4.ข้อมูลและสารสนเทศ

2.5. 5.ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงาน

3. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

3.1. 1.การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3.2. 2.การทำงานด้วยความเร็วสูง

3.3. 3.ความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้

3.4. 4.จัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก

3.5. 5.การสื่อสารและเครือข่าย

4. ชนิดของคอมพิวเตอร์

4.1. 1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

4.2. 2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

4.3. 3.มินิคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

4.4. 4.เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์

4.5. 5.ไมโครคอมพิวเตอร์

4.6. 6.คอมพิวเตอร์แบบฝัง

5. โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

5.1. โครงสร้างหลักมี 3 หน่วย ได้แก่

5.2. 1.หน่วยประมวลผลกลาง

5.3. 2.หน่วยความจำ

5.4. 3.อินพุต/เอาต์พุต