หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1. องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

1.1. เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานเป็นระบบเพื่อให้สมารถทำงานได้สมบูรณ์ จะประกอบด้วย 5ส่วนคือ

1.2. 1.ฮาร์ดแวร์

1.3. 2.ซอฟแวร์

1.4. 3.บุคลากรกรคอมพิวเตอร์

1.5. 4.ข้อมูลและสารสนเทศ

1.6. 5.ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงาน

2. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

2.1. เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในงานต่างๆ มีคุณสมบัติดังนี้ 1.การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2.การทำงานด้วยความเร็วสูง 3.ความถูกต้องแม่นยำ 4.จัดเก็บข้อมูลได้ปริมาณมาก 5.การสื่อสารและเครือค่าย

3. ชนิดของคอมพิวเตอร์

3.1. ชนิดของคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได้6ประเภทคือ1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 2.เมนฟรอมคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ 3.มินิคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง 4.เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ 5.ไมโครคอมพิวเตอร์ 6.คอมพิวเตอร์แบบฝัง

4. โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

4.1. จะประกอบไปด้วยโครงสร้างหลัก 3 หน่วย

4.2. 1.หน่วยประมวลกลาง มีสว่นประกอบสำคัญอยู่ 3 ส่วนคือ

4.2.1. 1.1 หน่วยควบคุม

4.2.2. 1.2 หน่วยคำนวณ

4.2.3. 1.3 หน่วยความจำรีจิสเตอร์

4.3. 2.หน่วยความจำ

4.4. 3.อินพุต/เอาต์พุต

5. ความหมายของคอมพิวเตอร์

5.1. เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สมารถอ่าน บันทึกข้อมูลได้ตลอดจนรับคำสัางเพื่อแก้ไขปัญหา ความสมารถของคอมพิวเตอร์คือประมวลข้อมูลอัติโนมัติ