หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์

1.1. เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านและบันทึกข้อมูล ตลอดจนรับคำสั่ง เพื่อแก้ไขปัญหา หรือทำการคำนวณที่สลับซับซ้อน แสดงผลลัพธ์ได้แย่างรวดเร็วและแม่นยำ มีไว้สำหรับผ่อนแรงกายและสมองของมนุษย์ ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ประการหนึ่งก็คือ ความสามารถประมวลผลข้อมูลได้อัตโนมัติ ตามโปรมแกรมที่มนุษย์ป้อนคำสั่งให้ทำ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลคือ ข้อมูล/สารสนเทศ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานด้านต่างๆ

2. องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.1. 1.ฮาร์ดแวร์

2.2. 2.ซอฟต์แวร์

2.3. 3.บุคลากรทางคอมพิวเตอร์

2.4. 4.ข้อมูลและสารสนเทศ

2.5. 5.ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงาน

3. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

3.1. 1.การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3.2. 2.การทำงานด้วยความเร็วสูง

3.3. 3.ความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้

3.4. 4.จัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก

3.5. 5.การสื่อสารและเครือข่าย

4. ชนิดของคอมพิวเตอร์

4.1. 1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

4.2. 2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

4.3. 3.มินิคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง

4.4. 4.เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์

4.5. 5.ไมโครคอมพิวเตอร์

4.6. 6.คอมพิวเตอร์แบบฝัง

5. โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

5.1. จะประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 3 หน่วยคือ 1.หน่วยประมวลผลกลาง 2.หน่วยความจำหลัก3.อินพุต/เอาต์พุต