BÀI TẬP VỀ NHÀ

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BÀI TẬP VỀ NHÀ by Mind Map: BÀI TẬP VỀ NHÀ

1. Mục đích

1.1. Duy trì thói quen!

1.2. Tạo tấm bản đồ cuộc sống!

1.3. Đưa bản thân vào kỷ luật.

1.4. Tập trung vào mục tiêu!

2. Cách làm

2.1. 1-2 bài tập/tháng

2.1.1. Bài tập

2.1.1.1. Phát triển bản thân

2.1.1.1.1. Kế hoạch làm việc trong tháng

2.1.1.1.2. Viết ra mục tiêu

2.1.1.1.3. Đọc sách!

2.1.1.1.4. Đọc những cuốn da dê thành công.

2.1.1.2. Quản lý tài chính

2.1.1.2.1. Phương pháp JARS

2.2. Thành viên

2.2.1. Tham gia

2.2.1.1. Đăng ký

2.2.2. Không tham gia

2.3. Post bài lên mục BTVN

3. Thành viên

3.1. Mọi thành viên (Đã tham gia hội)

3.2. Đăng ký tham gia!