Sitemap iDIGI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sitemap iDIGI by Mind Map: Sitemap iDIGI

1. Trang chủ

1.1. Slide banner chính

1.2. Đặc điểm bán hàng độc nhất (USP) của sản phẩm iDIGI

1.3. Sản phẩm chính

1.3.1. Bài giảng video

1.3.2. Bài tập thực hành

1.4. Big number

1.5. Đối tác

2. Về sản phẩm

2.1. Phương pháp giảng dạy

2.2. Sản phẩm chính

2.3. Cấu trúc bài giảng

2.3.1. Giới thiệu về cấu trúc 7 phần của bài giảng iDIGI

2.3.2. Video quay màn hình từng phần của bài giảng: (WARM UP), (OBJECTIVES), (VOCABULARY), (PRESENTATION), (PRACTICE 1), (PRACTICE 2), (SUMMARY).

2.3.3. Video lớp học sử dụng bài giảng iDIGI trong thực tế

3. Liên hệ

3.1. Trang đơn chứa form điền thông tin khách hàng: Họ và Tên, SĐT, Email, Trường học- Cơ quan, Câu hỏi tư vấn.

4. Phiên bản: Tiếng Việt/ English