TÔI, TƯƠNG LAI VÀ THẾ GIỚI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TÔI, TƯƠNG LAI VÀ THẾ GIỚI by Mind Map: TÔI, TƯƠNG LAI VÀ THẾ GIỚI

1. Chương 8: Đối thoại, giao tiếp với mọi người.

1.1. Spoken or verbal communication

1.2. Non- verbal communication

1.3. Written communicatinon

1.4. Visual communication

2. Chương 1: Thế giới bất định và cái tôi ngu dốt.

2.1. AI

2.2. VR

2.3. AR

2.4. Automation

2.5. Machine learning

2.6. Biometrics

2.7. Blockchain

2.8. Cloud technology

2.9. Mobility

2.10. Robotics

2.11. 3D printing

3. Chương 2: Học cả đời - Nền tảng quan trọng nhất để hội nhập tương lai.

3.1. Fixed mindset

3.2. Growth Mindset

4. Chương 3: Kĩ năng sinh tồn trong thế giới mới.

4.1. Sáu kĩ năng đầu đời

4.2. Bốn kĩ năng hội nhập

4.3. 6 phẩm chất người thời đại máy

5. Chương 4: Phải trở thành công dân toàn cầu.

5.1. UN

5.2. OECD

5.3. G20

5.4. NATO

5.5. OIC

5.6. OSCE

5.7. WTO

5.8. EFTA

5.9. BSEC

6. Chương 5: Một cuộc đời kĩ thuật số.

6.1. Digital citizen identiny

6.2. Screen time management

6.3. Cyberbullying management

6.4. Cyber security management

6.5. Privacy management

6.6. Critical thinking

6.7. Digital footprints

6.8. Digital empathy

7. Chương 6: Tư duy phản biện và kĩ năng giải quyết các vấn đề phức tạp.

7.1. 4 bước giải quyết vấn đề

7.1.1. Defining the problem

7.1.2. Generating alternatives

7.1.3. Evaluating and selescting alternatives

7.1.4. Implementing solutions

7.2. 7 cách rèn luyện tư duy phản biện

7.2.1. Ask basic questions

7.2.2. Question basic assumption

7.2.3. Be aware of mental processes

7.2.4. Try reversing things

7.2.5. Evaluate the existing evidence

7.2.6. Remember to think for yourself

7.2.7. Understand that no one thinks critically 100o/o of the time

8. Chương 7: Kĩ năng sáng tạo.

8.1. Constrain yourself

8.2. Write more

8.3. Broaden your knoledge

8.4. Enjoy sunshine and nature

8.5. Embrace positive thinking

8.6. Creativity is hard work

9. Chương 9: Kĩ năng hợp tác.

9.1. Open collaboration

9.2. Closed collaboration

9.3. Cross- functional collaboration

9.4. Cross- cultural collaboration

9.5. Virtual collaboration

9.6. Coopetition

10. Chương 10: Phẩm chất người trong thời đại máy.

10.1. Curiosity

10.2. Initiative

10.3. Persistence/ Grit

10.4. Adaptability

10.5. Leaderdship

10.6. Social& cultural awareness

11. Chương 11: EQ- Trí thông minh cảm xúc.

11.1. Learn the language of emotion

11.2. name your emotion

11.3. Emotions are data

11.4. Observe your emotion

11.5. Feel your emotion in your body

11.6. Avoid common traps

11.7. Remind yourself:" Emotions are data"

12. Chương 12: Cách học và khả năng tự start- up.

12.1. Thinking and learning to learn

12.2. Cultural competence, interaction and self expression

12.3. Multiliteracy

12.4. Information and communication technology competence

12.5. Working life skills and entre[preneurship

12.6. Participating, influencing and building a sustainable future

13. Chương 13: Phụ huynh 4.0.

13.1. What if....?

13.2. The google generation