การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ by Mind Map: การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

1. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการองค์การ

1.1. เป้าหมายของธุรกิจ

1.1.1. ความเจริญเติบโตของธุรกิจ

1.1.2. เพื่อความมั่นคง

1.1.3. เพื่อกำไร

1.2. ประเภทธุรกิจ

1.2.1. ธุรกิจพาณิชย์

1.2.2. ธุรกิจอุตสาหกรรม

1.2.3. ธุรกกิจการให้บิการ

1.3. ปัจจัยพื้นฐาน

1.3.1. Man

1.3.2. Money

1.3.3. Material

1.3.4. Method

2. การบริหารและการจัดการ

2.1. ระดับของการจัดการ

2.1.1. ผู้บริหารระดับต้น

2.1.2. ผู้บริหารระดับกลาง

2.1.3. ผู้บริหารระดับสูง

2.2. หน้าที่ของการบริหารจัดการ

2.2.1. การวางแผน

2.2.2. การจัดองค์การ

2.2.3. การจัดคนเข้าทำงาน

2.2.4. การนำ

2.2.5. การควบคุม

2.3. ปะเภทของผู้บริหาร

2.3.1. สั่งการ

2.3.2. คำแนะนำ

2.3.3. สั่งการเฉพาะด้าน

3. การจัดองค์การ

3.1. โครงสร้างองค์การ

3.1.1. การแบ่งงานกันทำ

3.1.2. ภาระหน้าที่

3.1.3. สายการบังคับบัญชา

3.2. ทฤษฎีออกแบบ

3.2.1. แบบคลาสสิค

3.2.2. เชิงพฤติกรรม

3.2.3. สถานการณ์

3.3. รูปแบบโครงสร้าง

3.3.1. ตามสายงาน

3.3.2. ฝ่ายปรึกษา

3.3.3. แกธุรกิจ

4. วัฒนธรรมองค์การ

4.1. ประเภท

4.1.1. ธรรมหลัก

4.1.2. ธรรมย่อย

4.2. ความสำคัญ

4.2.1. เฉพาะองค์การ

4.2.2. เกิดความสามัคคี

4.2.3. มั่นคงทางสังคม

4.2.4. กำหนดพฤติกรรมของพนักงาน

4.3. ระดับของวัฒนธรรม

4.3.1. ทางกายภาพ

4.3.2. ค่านิยม

4.3.3. ฐานคติ

5. การบริหารความขัดแย้ง

5.1. ลักษณะ

5.1.1. ที่มองเห็นหรือสัมผัสได้

5.1.2. ที่มองไม่เห็น

5.2. แนวคิดความขัดแย้ง

5.2.1. แบบดั้งเดิม

5.2.2. แบบมนุษสัมพันธ์

5.2.3. ด้านปฏิกิริยาระหว่างกัน

5.3. ปัจจัยที่ส่งผล

5.3.1. การโดนข่มขู่

5.3.2. การรับรู้ข้อมูล

5.3.3. ความไว้วางใจ

5.3.4. การสื่อสาร

6. นางสาวธาริณี บริพันธุ์ 6158201219