แรงและการเคลื่อนที่ (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แรงและการเคลื่อนที่ (1) by Mind Map: แรงและการเคลื่อนที่ (1)

1. การเคลื่อนที่แบ่งได้4ลักษณะ

1.1. 1.การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

1.2. 2. การเคลื่อนที่แบบวงกลม

1.3. 3. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

1.4. 4. การเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรง

2. ชนิดของแรง

2.1. 1. แรงไฟฟ้า

2.2. 2. แรงโน้มถ่วงโลก

2.3. 3.แรงแม่เหล็ก

2.4. 4. แรงนิวเคลียร์

2.5. 5. แรงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ

3. การเคลื่อนที่แบบได้ 2 แบบ

3.1. 1. การเคลื่อนที่แบบหมุน

3.2. 2. การเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่ง

4. แรงหมายถึง

4.1. สิ่งที่ทำให้วัตถุหยุดนิ่งเคลื่อนที่และเปลี่ยนทิศทาง