การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

1. 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit).

1.1. -รับข้อมูล โปรแกรม และคำสั่งจากผู้ใช้ โดยจะแปลงข้อมูลที่ได้รับในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นข้อมูลหรือสัญญาณดิจิทัล แล้วส่งไปยังหน่วยความจำ เพื่อนำไปประมวลผลในหน่วยประมวลผลกลางต่อไป

2. 2.หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)

2.1. -หน่วยควบคุม (Control Unit)

2.1.1. ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกส่วน โดยจะดูแลเวลาในการประมวลผลตามคำสั่งที่ได้รับ ให้มีการประมวลผลเป็นจังหวะตามสัญญาณนาฬิกา

2.2. -หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic and Logical Unit)

2.2.1. คำนวณทางคณิตศาสตร์เช่น บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบค่าของข้อมูลทางตรรกศาสตร์

3. 3. หน่วยความจำ (Memory Unit)

3.1. -หน่วยความจำหลัก (Primary Storage)

3.1.1. .. หน่วยความจำแรม (RAM : Random Access Memory)

3.1.1.1. ...เก็บข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ในระหว่างที่มีการประมวลผลข้อมูล

3.1.2. ..หน่วยความจำรอม (ROM : Read Only Memory)

3.1.2.1. ... เป็นหน่วยความจำที่บันทึกข้อมูลคำสั่งเริ่มต้นของระบบ

3.1.3. ..หน่วยความจำซีมอส (CMOS Memory) .

3.1.3.1. ...เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อสนเทศที่ใช้เป็นประจำของระบบคอมพิวเตอร์

3.2. - หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage)

3.2.1. ..จัดเก็บข้อมูลต่างๆ

4. 4หน่วยแสดงผล (Output Unit) .

4.1. ..ติดต่อสื่อสารและแสดงผลต่อผู้ใช้