ระบบสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. ความหมาย

1.1. การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนสารหรือสื่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับ

1.2. การสื่อสารข้อมูล หมายถึง กระบวนการหรือวิธีถ่ายทอดข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มักอยู่ห่าง ไกลกัน และจำเป็นต้องอาศัยระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมููล

1.3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เพื่อให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล

1.4. ระบบสื่อสารข้อมูล หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปรกรณ์โดยผ่านสื่อหรือตัวกลางที่อาจเป็นสายเคเบิลในการเชื่อมต่อหรือไม่ใช้สายก็ได้ โดยอุปกรณ์ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลนี้จะมีการทำงานร่วมกันของส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์หรือชุดคำสั่ง ประสิทธิภาพของระบบสื่อสารข้อมูลนี้ จะขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 ประการ ดังนี้

1.4.1. 1. ตรงเป้าหมาย

1.4.2. 2. ความถูกต้อง

1.4.3. 3. ความทันสมัย

1.4.4. 4. ความคลาดเคลื่อน

2. องค์ประกอบ

2.1. ข่าวสาร (Message) ข้อมูลหรือสารสนเทศที่อาจเป็นข้อความ ตัวเลข รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ

2.2. ผู้ส่ง (Sender/Source) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับส่งข้อมูลข่าวสาร เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์

2.3. ผู้รับ (ผู้รับ / ปลายทาง) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับรับข่าวสารจากผู้ส่งเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์

2.4. สื่อกลาง (Medium เกียร์) สื่อกลางเป็นที่ทำหน้าที่ให้ Thailand ข้อมูลกระดานข่าวเดินทางจากเนชั่เครื่องส่งไปสู่เครื่องรับ ซึ่่งอาจจะเป็นคุณสายไฟเบอร์ออปติกคุณสายเกลียวคู่

2.5. โพรโทคอล (Protocol) กลุ่มของกฎการ ใช้งานข้อตกลงต่างประเทศที่กำหนดขึ้นมาเพื่อนำมาใช้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับเพื่อให้การสื่อสารรับผล

3. ประโยชน์

3.1. 1. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resources Sharing)

3.2. 2. การแชร์ไฟล์ การใช้ไฟล์ข้อมูลร่วมกันหรือการแลกเปลี่ยนไฟล์ทำได้อย่างรวดเร็ว

3.3. 3. สามารถบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ได้ทุกเครื่องจากส่วนกลาง (Centralized Management)

3.4. 4. สามารถทำการสื่อสารกันในเครือข่าย (Communication) ได้หลายรูปแบบ

3.5. 5. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนเครือข่าย (Network Security)

4. ลักษณะข้อมูลที่ใช้

4.1. 1. ตัวอักษร (Text)

4.1.1. จะแทนด้วยรหัสต่าง ๆ เช่น รหัสแอสกี

4.2. 2. ตัวเลข (Number)

4.2.1. จะต้องแปลงเลขฐานสิบที่ป้อนเข้าไปให้เป็นชุดของเลขฐานสอง

4.3. 3. รูปภาพ (Images)

4.3.1. จะใช้ชุดของบิตที่เป็นเลขฐานสองโดยเป็นชุดตาราง 2 มิติ (Matrix) ที่ใช้อ้างอิงตำแหน่ง (Pixel) ซึ่งเป็นจุดเล็ก ๆ ที่เรียงกันประกอบเป็นรูปภาพ

4.4. 4. เสียง (Audio)

4.4.1. จะแตกต่างจากตัวอักษร ตัวเลข และรูปภาพเพราะข้อมูลเสียงจะเป็นสัญญาณแบบแอนะล็อกที่เป็นสัญญาณคลื่น

4.5. 5. วิดีโอ (Video)

4.5.1. ข้อมูลวิดีโอเป็นข้อมูลรูปภาพหรือภาพยนตร์ที่มีความต่อเนื่องกัน และประกอบด้วยข้อมูลเสียงควบคู่กันไป

5. ทิศทางของการสื่อสารข้อมูล

5.1. 1. แบบทิศทางเดียวหรือซิมเพล็กซ์ (One-way หรือ Simplex)

5.1.1. เป็นการส่งข้อมูลในทิศทางเดียว คือข้อมูลถูกส่งไปในทางเดียว เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง การแพร่ภาพทางโทรทัศน์

5.2. 2. แบบกึ่งทางคู่หรือครึ่งดูเพล็กซ์ (Half-Duplex)

5.2.1. เป็นการส่งข้อมูลแบบสลับการส่งและรับข้อมูลไปมา จะทำในเวลาเดียวกันไม่ได้ เช่น การใช้วิทยุสื่อสาร คือจะต้องสลับกันพูด เพราะจะต้องกดปุ่มก่อนแล้วจึงจะสามารถพูดได้

5.3. 3. แบบทางคู่หรือดูเพล็กซ์เต็ม (Full - Duplex )

5.3.1. เป็นการส่งข้อมูลแบบที่สามารถส่งและรับข้อมูลได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งวิธีนี้ทำให้การทำงานเร็วขึ้นมาก เช่นการพูดทางโทรศัพท์ เป็นต้น