ประวัตส่วนตัว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประวัตส่วนตัว by Mind Map: ประวัตส่วนตัว

1. ชื่อ

1.1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน

2. การศึกษา

2.1. ปก.ศ.(ต้น)2524 วิทยาลัยครูกำแพงเพชร

2.2. กศ.ป.(การแนะแนว)2528 ม. ศรีนครรินทร์วิโรฒิ(พิษณุโลก)

2.3. ศศ.บ.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 2533 ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช

2.4. กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 2551 ม.นเรศวร

3. ประสบการณ์ทำงาน

4. ผลงานทางวิชาการ

4.1. ผลงานวิจัย

4.2. ตำรา

4.3. รายวิชาที่สอน/ภาระการสอน

4.4. ประสบการณ์การสอน (ตรี/โท/เอก)

4.4.1. ปริญญาตรี

4.4.1.1. 1) จิตวิทยาการเรียนการสอน 2) การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ 3) มนุษย์สัมพันธ์ 4) พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 5) อุดมการณ์ชีวิตกับการพัฒนาตน 6) จิตวิทยาส าหรับครู

5. การดำรงคณะกรรมการบริหารองค์กร

5.1. กรรมการผู้ประสารงานและฝ่ายเหรัญญิก

5.2. ประธานกรรมการเขตการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

5.3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์

5.4. ปรึกษา สมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนนครสวรรค์( โรงเรียนชาย ) จ. นครสวรรค์

5.5. กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ณ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5.6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร

6. รางวัลที่ได้รับการยกย่อง

6.1. รับรางวัลชนะเลิศ ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมในงานมรดกโลกที่เมือง Edmonton จังหวัด Alberta ประเทศ Canada ในปี 2542

6.2. รับรางวัล โล่เกียรติยศในฐานะศิษย์ ดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถาบันการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6.3. รับรางวัลโล่เกียรติคุณ ผู้ท าคุณประโยชน์แก่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

6.4. ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์ เก่าดีเด่น ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ระดับผู้ปฏิบัติ เนื่องใน โอกาสครบ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในงานราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ ครั ้งที่ 10 ประจำปี2556 “ 40 ปี ที่อยู่คู่ชุมชนบนฐานภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่น”

6.5. ได้รับโล่เกียรติยศในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารหน่วยงานระดับ ดีเด่น จากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์