ระบบการจัดการฐานข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบการจัดการฐานข้อมูล by Mind Map: ระบบการจัดการฐานข้อมูล

1. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Databse Management System: DBMS) คือซอฟแวร์ที่ทำหน้าที่จัดการฐานข้อมูล ได้แก่ควบคุมดูแลในการสร้าง การปรับปรุงข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูล การจัดทำรายงาน จึงอาจกล่าวได้ว่า ระบบการจัดฐานข้อมูลจะเป็นสื่อกลาง ระหว่างโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล ทำให้สามารถสรุปหน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูลได้ดังนี้ 1.กำหนดและเก็บโครงสร้างฐานข้อมูล 2.รับและเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล 3.ดูแลรักษาข้อมูล 4.ติดต่อกับตัวจัดการระบบแฟ้มข้อมูล 5.ควบคุมความบูรณภาพของข้อมูล (Integrity Control) 6.ควบคุมความปลอดภัย (Security Control) 7.การสร้างระบบสำรองและการกู้ (Backup and Recovery) 8.ควบคุมภาวการณ์พร้อมกันของผู้ใช้ (Concurrency Control)

2. สรุป ระบบการจัดการฐานข้อมูล ชั้นที่ 1 ตัวลักษณะเชิงกายภาพ ของฐานข้อมูล ชั้นที 2 ตัวซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือ ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งเรียกว่า Database Management System ชั้นที่ 3 เป็นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ก็คือ โปรแกรม หรือเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ ที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้ามา แล้วก็มาสู่ ในชั้นที่ 2 แล้วลงไปเก็บในชั้นที่ 1 ต่อไป **ซึ่งปัจจุบันฐานข้อมูลที่ใช้กัน ก็คือ ฐานข้อมูลที่เรียกว่าเป็น ฐานข้อมูล เชิงสัมพันธ์ หรือ Relational Database

3. ชนิดของฐานข้อมูล - แบบลำดับชั้น - แบบเครือข่าย - แบบเชิงสัมพันธ์ **นิยมใช้มากที่สุด - แบบเชิงวัตถุ

4. โครงสร้างของระบบจัดการฐานข้อมูล **ชั้นที่ 1 : เป็นส่วนของฐานข้อมูลที่มีการ จัดเก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ - เก็บข้อมูลส่วนตัวไว้ในฮาร์ดดิสก์ **ชั้นที่ 2 : ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล - ในส่วนนี้ก็จะมีคำสั่งที่จะใช้ในการ ควบคุมการทำงานของระบบบริหารจัดการ ฐานข้อมูลโดยเฉพาะ คำสั่งที่ใช้สำหรับ จัดการฐานข้อมูล เรียกว่า "SQL" เช่น ต้องการเพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล ค้นหาข้อมูล **ชั้นที่ 3 : เกี่ยวข้องกับตัวผู้ใช้ - ผู้ใช้จะต้องติดต่อกับฐานข้อมูลผ่านทาง โปรแกรมประยุกต์ เช่น แบบฟอร์ม การกรอกข้อมูล